Interpretacje

05/06/1997

III RN 25/97

Dla uzyskania ulgi podatkowej przewidzianej w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst: Dz. U. z 1993 r., Nr 90, poz. 416) konieczne jest, by kwoty uzyskane ze sprzedaży spółd więcej


05/06/1997

III RN 30/97

<b>1.</b> Zakres kognicji Naczelnego Sądu Administracyjnego obejmuje także decyzje administracyjne wydane w innym postępowaniu, aniżeli uregulowane w Kodeksie postępowania administracyjnego i w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, więcej


05/06/1997

III RN 23/97, III RN 24/97

Art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 54, poz. 254 ze zm.) uchylił wymienione w art. 9 ust. 2 tej ustawy przepisy innych ustaw jedynie więcej


05/06/1997

III RN 31/97

Czasowa rejestracja samochodu w trybie § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 kwietnia 1993 r. w sprawie rejestracji, ewidencji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 37, poz. 164 ze zm.) nie jest możliwa wówczas, gdy więcej


07/05/1997

III RN 20/97

O możliwości zaliczenia przez podatnika kosztów, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 30 oraz pkt 51 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (jednolity tekst: Dz. U. z 1993 r., Nr 106, poz. 482 ze zm.) do tzw. kosztów uz więcej


07/05/1997

III RN 21/97

Zawarte w planie zagospodarowania przestrzennego ustalenia koncepcji urbanistycznej i form zabudowy nie mogą być zmieniane bez zachowania ustanowionego trybu wprowadzania zmian do planu.</p więcej


07/05/1997

III RN 22/97

Zasadą jest ścisła interpretacja przepisów wprowadzających przywileje podatkowe.</p więcej


27/04/1997

III RN 18/97

Policjantowi, który nabył własność lokalu mieszkalnego wcześniej przydzielonego mu na podstawie decyzji administracyjnej, nie przysługuje pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego (art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, D więcej


27/04/1997

III RN 17/97

Wyrażenie zobowiązania podatkowego w starych złotych po wejściu w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386) jest nieprawidłowością, która może zostać usunięta w trybie art. 113 § 2 KPA.</p więcej


24/04/1997

III RN 19/97

Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, 30-dniowy termin dla wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego liczy się od dnia, w którym temu pełnomocnikowi doręczone zostało rozstrzygnięcie w sprawie (art. 35 ust. 1 oraz art. 59 ustawy z więcej