Interpretacje

24/04/1997

III RN 17/97

Wyrażenie zobowiązania podatkowego w starych złotych po wejściu w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386) jest nieprawidłowością, która może zostać usunięta w trybie art. 113 § 2 KPA.</p więcej


22/04/1997

III CZP 14/97

Odszkodowanie za szkodę poniesioną przez podatnika podatku VAT na skutek zniszczenia rzeczy, ustalone według ceny rzeczy, nie obejmuje podatku VAT mieszczącego się w tej cenie, w zakresie, w jakim poszkodowany może obniżyć należny od niego podate więcej


17/04/1997

III RN 10/97

Wyrażenie w uzasadnieniu zaskarżonego rewizją nadzwyczajną wyroku sądu administracyjnego poglądu prawnego sprzecznego ze stanowiskiem Sądu Najwyższego nie uzasadnia samo przez się uchylenia takiego wyroku. Konieczne jest wykazanie, że wyrok taki więcej


17/04/1997

III RN 11/97

Przepisy gminne wydawane na podstawie art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 ze zm.) w celu wskazania innych aniżeli wymienione w art. 14 ust. 1 - ust. 5 więcej


17/04/1997

III RN 12/97

Podmiot prawny dysponujący prawem do gruntu oraz ważną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 46 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, Dz. U. Nr 89, poz. 415 ze zm. oraz art. 32 ust. 4 i art. 33 ust. 2 u więcej


17/04/1997

III RN 13/97

Brak zagospodarowania nieruchomości przez wiele lat może oznaczać, że stała się ona zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu. Taki wniosek może być zakwestionowany przez wykazanie aktualności przyczyn wywłaszczenia oraz usprawiedliwi więcej


17/04/1997

III RN 14/97

<B>1.</b> Podatnik, który działając w zaufaniu do obowiązującego porządku prawnego dokonał wymaganego przepisami prawa zgłoszenia w urzędzie skarbowym, oczekując na wydanie stosownej decyzji o ustaleniu normy wynagrodzeń, mógł zasadnie zakła więcej


17/04/1997

III RN 10/97

Wyrażenie w uzasadnieniu zaskarżonego rewizją nadzwyczajną wyroku sądu administracyjnego poglądu prawnego sprzecznego ze stanowiskiem Sądu Najwyższego nie uzasadnia samo przez się uchylenia takiego wyroku. Konieczne jest wykazanie, że wyrok taki więcej


04/04/1997

III RN 16/97

Decyzja w sprawie o zwrot nieruchomości na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (jednolity tekst: Dz. U. z 1991 r., Nr 30, poz. 127 ze zm.) ma charakter decyzji konstytutywnej i więcej


26/03/1997

III RN 7/97

Osoba, która była zatrudniona w aparacie bezpieczeństwa publicznego, nie może korzystać ze szczególnych uprawnień kombatanckich.</p więcej