Interpretacje

26/03/1997

III RN 9/97

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie (art. 219 KPA) służy skarga do sądu administracyjnego.</p więcej


11/03/1997

III RN 49/96

Niezachowanie niektórych wymagań udokumentowania warunków zwolnienia od podatku w następstwie błędu wynikłego na tle nieprecyzyjnej regulacji prawnej i czynności organu skarbowego nie pozbawia podatnika prawa do tego zwolnienia jeżeli w postępow więcej


19/02/1997

III RN 3/97

<b>1.</b> Odwołanie nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w szkole może nastąpić tylko z przyczyn wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 ze zm.).<BR /><b>2.</b> Organem właściwym do pod więcej


12/02/1997

III RN 1/97

<b>1.</b> Państwowa osoba prawna nabywa prawo użytkowania wieczystego gruntu i prawo własności położonych na gruncie budynków, innych urządzeń i lokali z mocy prawa z dniem 5 grudnia 1990 r. na podstawie i w granicach przepisu art. 2 ust. 1 i 2 u więcej


29/05/1996

K. 22/95

Orzeczenie nr K. 22/95 więcej


21/01/1992

U 4/91

Orzeczenie nr U 4/91 więcej