Interpretacje

08/10/2009

IPPB2/415-454/09-4/AS

Jeżeli mamy do czynienia z podróżą służbową, to kwoty zwróconych pracownikowi wydatków związanych z podróżą służbową wynikających z przedstawionej przez pracownika faktury lub rachunku, czyli koszty całodziennego wyżywienia podczas podróży służbowej podlegać będą zwolnieniu na mocy art. 21 ust. 1 pk... więcej


08/10/2009

IPPB4/415-461/09-4/JK

Czy sprzedaż mieszkań będzie zwolniona z opodatkowania? więcej


08/10/2009

IPPB2/415-477/09-5/AS

W przypadku, gdy na Spółce jako na płatniku ciąży obowiązek pobrania podatku od dochodu z udziału w zyskach osób prawnych i Spółka nie pobierze i nie wpłaci tego podatku do kasy właściwego urzędu skarbowego, Wnioskodawczyni, jako podatnik, nie będzie ponosiła odpowiedzialności za ten podatek. więcej


06/10/2009

IPPB2/415-464/09-2/AS

Art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie do niepodzielonych zysków przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową osiągniętych przed dniem 1 stycznia 2009 r. więcej


06/10/2009

IPPB1/415-607/09-2/AG

Wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci znaku towarowego przez wnioskodawcę do spółki komandytowej stanowi odpłatne zbycie tego znaku towarowego. Wartość znaku towarowego określona w umowie spółki komandytowej (stanowiąca podstawę do ustalenia udziału kapitałowego) stanowi, w rozumieniu przepisu... więcej


06/10/2009

IPPB4/415-473/09-4/JK2

Przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży udziału w mieszkaniu, nabytego w drodze spadku będzie korzystał ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem, że w wymaganym terminie Wnioskodawczyni złoży oświadczenie o speł... więcej


06/10/2009

IPPB1/415-567/09-2/EC

Czy mogę zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wartość diet z tytułu przebywania w podróży służbowej w kwocie nie przekraczającej wartości diet przysługujących pracownikom, określonej w odrębnych przepisach, wydanych przez właściwego ministra? więcej


06/10/2009

IPPB2/415-460/09-4/LK

za jednoczesne odkupienie jednostek uczestnictwa w subfunduszach wydzielonych w ramach jednego funduszu należy rozumieć nie tylko odkupienia realizowane na podstawie jednego formularza zlecenia, ale także wszystkie zlecenia odkupienia realizowane w jednym dniu wyceny na podstawie dwóch lub większej... więcej


06/10/2009

IPPB1/415-564/09-4/IF

- sposób określenia wartości początkowej zakupionego środka trwałego (samochodu osobowego) więcej


06/10/2009

IPPB1/415-545/09-2/ES

Według jakiej stawki amortyzacyjnej należy amortyzować środek trwały - urządzenie projekcyjne „l”? więcej