Interpretacje

06/10/2009

IPPB1/415-533/09-2/JB

Z uwagi na fakt, że korekty zeznań podatkowych za lata 2005-2007, a tym samym zwrotu należnego podatku wynikającego z ulgi wraz z odsetkami za zwłokę Wnioskodawczyni dokonała w dniu 15.06.2009 r., natomiast spłata kredytu hipotecznego zaciągniętego na sprzedane w dniu 03.12.2007 r. mieszkanie nastąp... więcej


06/10/2009

IPPB1/415-607/09-2/AG

Wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci znaku towarowego przez wnioskodawcę do spółki komandytowej stanowi odpłatne zbycie tego znaku towarowego. Wartość znaku towarowego określona w umowie spółki komandytowej (stanowiąca podstawę do ustalenia udziału kapitałowego) stanowi, w rozumieniu przepisu... więcej


06/10/2009

IPPB4/415-493/09-3/JS

opodatkowanie dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej więcej


06/10/2009

IPPB1/415-567/09-2/EC

Czy mogę zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wartość diet z tytułu przebywania w podróży służbowej w kwocie nie przekraczającej wartości diet przysługujących pracownikom, określonej w odrębnych przepisach, wydanych przez właściwego ministra? więcej


06/10/2009

IPPB4/415-493/09-2/JS

opodatkowanie dochodów z tytułu zasiadania w zarządzie spółki mającej siedzibę na terytorium Cypru więcej


06/10/2009

IPPB5/423-508/09-4/JC

CIT - w zakresie ważności certyfikatu rezydencji więcej


06/10/2009

IPPB2/415-460/09-4/LK

za jednoczesne odkupienie jednostek uczestnictwa w subfunduszach wydzielonych w ramach jednego funduszu należy rozumieć nie tylko odkupienia realizowane na podstawie jednego formularza zlecenia, ale także wszystkie zlecenia odkupienia realizowane w jednym dniu wyceny na podstawie dwóch lub większej... więcej


06/10/2009

IPPB2/415-464/09-2/AS

Art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie do niepodzielonych zysków przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową osiągniętych przed dniem 1 stycznia 2009 r. więcej


06/10/2009

IPPB4/415-473/09-4/JK2

Przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży udziału w mieszkaniu, nabytego w drodze spadku będzie korzystał ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem, że w wymaganym terminie Wnioskodawczyni złoży oświadczenie o speł... więcej


06/10/2009

IPPB4/415-493/09-4/JS

opodatkowanie dochodów z tytułu dywidendy w spółce cypryjskiej więcej