Interpretacje

02/10/2009

IPPB4/415-389/09-6/SP

Opodatkowanie dochodów z tytułu pracy wykonywanej na pokładzie statku. więcej


02/10/2009

IPPB5/423-380/09-4/MB

CIT - w zakresie skutków podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu reasekuracji biernej więcej


02/10/2009

ITPP3/443-129/09/JK

W przypadku sprzedaży oleju opałowego bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania preferencyjnej stawki akcyzy powstanie obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym. więcej


02/10/2009

IPPB5/423-414/09-4/JC

Czy Spółka postąpiła prawidłowo zaliczając do kosztów uzyskania przychodów wydatki na podróż służbową pracownika, w tym na bilet powrotny z podroży służbowej w sytuacji gdy za zgodą pracodawcy pracownik przedłużył podróż służbową i za czas pobytu prywatnego sam ponosił wydatki? więcej


02/10/2009

IPPB4/415-488/09-2/SP

Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości przyznanych na podstawie art. 7 ust. 1 Dekretu spadkobiercy. więcej


02/10/2009

IPPB4/415-574/09-2/JK2

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy dotyczące możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu z tytułu wynagrodzeń, jako uczestnika tworzenia utworu audiowizualnego można uznać za prawidłowe, ale tylko i wyłącznie wtedy, gdy praca wykonywana, jest pracą twórcza tzn. niepowtarza... więcej


01/10/2009

IPPB1/415-539/09-2/EC

Jak ustalić moment powstania przychodu należnego? więcej


01/10/2009

IPPB1/415-537/09-2/MT

należy uznać, że przychód uzyskany przez Wnioskodawcę z zamiany nieruchomości korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 gdyż nie został spełniony pierwszy warunek wyłączający przedmiotowe zwolnienie, a mianowicie zbywaną nieruchomość Wnioskoda... więcej


01/10/2009

IPPB1/415-552/09-2/EC

Czy na podstawie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa, przychód ze sprzedaży nieruchomości jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 21 ust. 1 pkt 32), jeżeli przychód ten zostanie przeznaczony na cele wymienione w ustawie przez spadkobierców? więcej


01/10/2009

IPPB1/415-592/09-2/MT

1.Czy opisana wyżej zamiana mieszkań będzie zwolniona z podatku. więcej