I SA/Go 307/09 – Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp.


Sygnatura:
6111 Podatek akcyzowy
Hasła tematyczne:
Podatkowe postępowanie
Sygn. powiązane: I FZ 333/09
Skarżony organ:
Dyrektor Izby Celnej
Data:
2009-06-15
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Treść wyniku:
Uchylono zaskarżoną decyzję
Sędziowie:
Dariusz Skupień
Krystyna Skowrońska-Pastuszko
Stefan Kowalczyk /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Stefan Kowalczyk (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Krystyna Skowrońska-Pastuszko Sędzia WSA Dariusz Skupień Protokolant st. sekr. sąd. Agnieszka Baczuń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 listopada 2009 r. sprawy ze skargi M.P.-L. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia […] r. nr […] w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobu akcyzowego za kwiecień 2006 r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. określa, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana; 3. zasądza od Dyrektora Izby Celnej na rzecz skarżącej kwotę 3.632,00 (trzy tysiące sześćset trzydzieści dwa) złote tytułem zwrotu kosztów postępowania.
Uzasadnienie: l SA / Go 307 / 09
UZASADNlENlE
Skarżąca M.P. – L. wniosła skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia […].05.2009 roku nr […] wydanej w przedmiocie podatku akcyzowego za kwiecień 2006 roku.
Z akt sprawy wynika że :
W dniu […] września 2007 roku, na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej nr […], przeprowadzono czynności kontrolne wobec skarżącej, mające na celu sprawdzenie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku akcyzowego, to jest obrotu gazem płynnym z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego.
Zgodnie z protokołem kontroli podatkowej z dnia […] grudnia 2007 roku, kontrolujący ustalili, iż skarżąca dokonywała w okresie od lutego 2006 roku do lutego 2007 roku, zakupu gazu płynnego, opłacając podatek akcyzowy na terytorium państwa członkowskiego na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej na terytorium kraju, z pominięciem obowiązku zgłoszenia planowanego nabycia wewnątrzwspólnotowego, nie składając zabezpieczenia akcyzowego i deklaracji uproszczonych, nie dokonując zapłaty podatku akcyzowego i nie prowadząc ewidencji nabywanych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.
Na skutek ustaleń dokonanych w trakcie kontroli podatkowej, Naczelnik Urzędu Celnego, postanowieniem z dnia […] sierpnia 2008 roku wszczął z urzędu wobec Skarżącej postępowanie podatkowe w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za kwiecień 2006 roku.
Następnie, decyzją z dnia […] stycznia 2009 roku, określił skarżącej zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za marzec 2006 roku, w kwocie 40.477,00 złotych.
Po rozpoznaniu odwołania złożonego przez skarżącą Dyrektor Izby Celnej , decyzją z dnia […] maja 2009 roku utrzymał w mocy decyzję
Naczelnika Urzędu Celnego z dnia […] stycznia 2009 roku.
1
Dyrektor Izby Celnej podzielił stanowisko Naczelnika Urzędu Celnego, że z akt sprawy bezspornie wynika, że Strona w marcu 2006 roku dokonała zakupu w Republice Federalnej Niemiec gazu płynnego z akcyzą zapłaconą na terenie Niemiec w łącznej ilości 58.240,0 kg i przemieściła go na terytorium kraju, nie wypełniając obowiązków określonych w art. 55 ustawy o podatku akcyzowym
Zdaniem organu podatkowego o powyższym świadczy to iż : pojazdy należące do skarżącej w kwietniu 2006 roku trzykrotnie były kontrolowane na drogowym przejściu granicznym w […], w związku z przewozem towarów niebezpiecznych.
Ponadto z wydruków przekroczeń granicy państwowej przez ciągniki siodłowe oraz przyczepy, będących własnością PHH "L", otrzymanych z Wydziału Granicznego Pomorskiego Oddziału Straży Granicznej wynika, iż:
* w dniu […] kwietnia 2006 r. zestaw samochodowy […] o godz. 17:45 wyjechał z RP przez drogowe przejście graniczne w […], po czym o godz. 20:12 wjechał do RP.
* w dniu […] kwietnia 2006 r. zestaw samochodowy […] o godz.13:55 wyjechał z RP przez drogowe przejście graniczne w […], po czym o godz. 17:35 wjechał do RP.
w dniu […] kwietnia 2006 r. zestaw samochodowy […] o godz. 17:16 wyjechał z RP przez drogowe przejście graniczne w […], po czym o godz. 19:51 samochód ten wjechał do RP.
Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 123 w zw. z art. 200 § 1 ordynacji podatkowej, poprzez niedotrzymanie przez Naczelnika Urzędu Celnego wyznaczonego przez siebie siedmiodniowego terminu do zapoznania się skarżącej z materiałem dowodowym zebranym w sprawie, jak również wydanie decyzji przed upływem terminu wyznaczonego do zapoznania się z zgromadzonym materiałem dowodowym, organ przyznał że, faktycznie doszło do wydania przez Naczelnika Urzędu Celnego decyzji przed upływem siedmiodniowego terminu, bowiem termin ten upłynął z dniem […] stycznia 2009 roku, a decyzję wydano w dniu […] stycznia 2009 roku
W ocenie organu odwoławczego dokumenty przedłożone przez pełnomocnika Strony do odwołania, stanowiły powielenie dotychczasowej argumentacji i nie mogłyby zmienić oceny akt sprawy, a nadto wydanie ponownego postanowienia w dniu […] grudnia 2008 roku było bezzasadne, gdyż po doręczeniu skarżącej podpisanego postanowienia z dnia […] października 2008 roku, również wydanego w trybie art. 200 § 1 ordynacji podatkowej, nie prowadzono postępowania dowodowego w sprawie.
Po wydaniu postanowienia z […] października 2008 roku, zdaniem organu, materiał dowodowy uzupełniono wyłącznie o dokumenty przesłane przez pełnomocnika strony przy piśmie stanowiącym ustosunkowanie do tego postanowienia, jak też dokonano ponownej odmowy przeprowadzenia tych samych wniosków dowodowych jakie skarżąca składała na wcześniejszych etapach postępowania podatkowego.
Nadto wydanie decyzji przed upływem terminu wyznaczonego w trybie art. 140 ordynacji podatkowej nie narusza zasady czynnego udziału w postępowaniu / art. 123 ordynacji podatkowej /, gdyż realizacją normy art. 123 ordynacji podatkowej jest przepis art. 200 § 1 ordynacji podatkowej, a "skrócenie" terminu wyznaczonego w trybie art. 140 ordynacji podatkowej stanowi realizację zasady określonej w art. 125 ordynacji podatkowej, zasady szybkości postępowania.
Organ uznał również za niezasadne zarzuty naruszenia art. 180,187,188 i 191 ordynacji podatkowej w związku z pominięciem dowodów wskazujących, że skarżąca dokonywała sprzedaży gazu płynnego na terenie Niemiec.
Organ nie negował faktu, iż dokumenty wskazane przez Stronę potwierdzają, iż dokonywała ona sprzedaży gazu płynnego na terytorium Niemiec, jednakże dokumenty te w żadnym stopniu nie świadczą o tym, że sprzedaż ta dotyczyła gazu pochodzącego z ww. partii towaru i dokonana została przed jego przemieszczeniem na teren Polski.
Zdaniem organu podatkowego wobec udowodnienia, iż sporne partie gazu były przemieszczane na teren Polski, za bezprzedmiotowe należało uznać przeprowadzenie dowodów w zakresie wielkości obrotów dokonywanych przez skarżąca na terytorium Niemiec.
Odnosząc się do braku wartości dowodowej list kontrolnych, organ podkreślił iż są to dokumenty urzędowe sporządzone przez uprawnione organy, potwierdzające wynik przeprowadzonej kontroli środka przewozowego, w trakcie których stwierdzono dokładnie taką samą ilość
towaru, jaką załadowano ok. godzinę wcześniej w rafinerii, a który to dokument, a więc i prawdziwość danych w nim zawartych potwierdzali kierowcy, którzy mieli pełną świadomość tego, czy przewożą towar, czy też jadą "na pusto".
Organ podatkowy nie podzielił również poglądu skarżącej iż brak formularza UDT towarzyszącego danym przesyłkom gazu kwalifikować należałoby jako przestępstwo – przepisy podatkowe polskie i unijne zezwalają na wykorzystanie w charakterze dokumentu UDT dowolnych dokumentów handlowych, które zawierają co najmniej takie same dane, przy czym niedochowanie tego warunku nie znajduje swojej penalizacji w tych przepisach.
Ponieważ wykazano, że doszło do przemieszczenia z terytorium Niemiec na terytorium Polski ww. partii gazu płynnego, to tym samym uznać należy, iż doszło do wewnątrzwspólnotowego nabycia tego gazu, czyli zasadnym i prawidłowym było zastosowanie art. 2 ust. 11 i art. 55 ust. l ustawy o podatku akcyzowym
Pismem z dnia […] maja 2009 roku skarżąca wniosła skargę od powyższej decyzji:
W skardze skarżąca zarzuciła zaskarżonej decyzji naruszenie przepisów postępowania to jest:
* art. 123 i art. 200 § 1 ordynacji podatkowej poprzez pozbawienie
strony czynnego udziału w postępowaniu podatkowym,
* art. 180, 187 i 188 ordynacji podatkowej poprzez niewyjaśnienie
wszystkich okoliczności w sprawie i bezpodstawną odmowę przeprowadzenia dowodów na okoliczności istotne do rozstrzygnięcia sprawy,
* art. 191 ordynacji podatkowej poprzez nieprawidłowe ustalenia co do
udowodnienia istotnych dla sprawy okoliczności faktycznych,
* art. 4 ust. 1 pkt. 5 w zw. z art.2 ust. 11 oraz art. 54 i 55 ust. 1
ustawy o podatku akcyzowym, poprzez bezpodstawne przyjęcie, że skarżąca
w opisanych w zaskarżonych decyzjach okolicznościach dokonała nabycia
wewnątrzwspólnotowego gazu skroplonego zakupionego z zapłaconą
akcyzą, oraz że po jej stronie w takich okolicznościach powstał obowiązek
podatkowy w podatku akcyzowym.
W konsekwencji Strona wniosła o :
– uchylenie w całości zaskarżonej decyzji Dyrektora Izby Celnej
z dnia […].05.2009 roku utrzymującej w mocy decyzję organu l instancji, oraz poprzedzającej jej decyzji Naczelnika Urzędu Celnego z dnia […].01.2009 roku w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za miesiąc kwiecień 2006 roku.
W uzasadnieniu skargi skarżąca zarzuciła decyzji organu II instancji iż nie uwzględnił zarzutu polegającego na pozbawieniu możliwości wypowiedzenia się co do całości zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego pełnomocnikowi skarżącej – art. 200 ordynacji podatkowej.
Jak wskazała pełnomocnik podatniczki w dniu […].01.2009 roku odebrał postanowienie Urzędu Celnego z dnia […].12.2008 roku wyznaczający mu 7 dniowy termin do zapoznania się z materiałem dowodowym. Następnie w dniu […].01.2009 roku pełnomocnik otrzymał postanowienie z dnia […] roku, o przedłużeniu postępowania do dnia […].02.2009 roku. Zachowując wyznaczony mu 7 dniowy termin, w dnu […].01.2009r. udał się do Urzędu Celnego celem realizacji uprawnienia
wynikającego z art. 200 § 1 ordynacji podatkowej. Jednakże w dniu
[…] roku organ ten wydał już decyzje we wszystkich tych sprawach, których dotyczyły przedmiotowe postanowienia.
Tym samym organ podatkowy naruszył przepis art. 200 § 1 ordynacji podatkowej , a tym samym przepisy art. 123 i 192 ordynacji podatkowej.
Zdaniem skarżącej zgodnie z 219 w zw. z art. 212 ordynacji podatkowej organ podatkowy jest związany wydawanymi przez siebie postanowieniami od chwili ich doręczenia stronie. Zatem jeżeli postanowienie o wyznaczeniu pełnomocnikowi podatnika 7 dniowego terminu do zapoznania się z materiałem dowodowym zostało mu doręczone, to wiązało organ podatkowy. Jeśli postanowienie to nie zostało uchylone lub zmienione to nie można mówić o tym , czy było ono bezzasadne , czy nie . Ono po prostu funkcjonowało i wiązało zarówno organ podatkowy jak i stronę.
Uprawnienie strony wynikające z art. 200 ordynacji podatkowej ma charakter bezwzględny. Strona nie musi wiedzieć jakie dowody zostały zebrane przez organ podatkowy w trakcie postępowania. Strona nie musi na bieżąco takich spraw śledzić. Jednakże jej konstytucyjnym prawem jest to, aby przed wydaniem decyzji miała możliwość zapoznania się z całym materiałem dowodowym, nawet jeżeli go wcześniej widziała.
Nadto, art. 200 ordynacji podatkowej zawiera prawo do wypowiedzenia
się co do zebranego materiału dowodowego, nawet jeśli pełnomocnik podatnika miał możliwość wcześniejszego zapoznania się z materiałem dowodowym.
Skarżąca zarzuciła również zaskarżonej decyzji niewyjaśnienie wszystkich istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy okoliczności faktycznych .
Organ l instancji odmówił przeprowadzenia dowodu z przesłuchania kierowców zatrudnionych przez skarżącą, wykonujących przewozy gazu płynnego zakupywanego przez nią w rafinerii w […], męża podatniczki , który jako jej pełnomocnik nadzorował, organizował i realizował zakup gazu z opłaconą akcyzą w Niemczech i jego sprzedaż na terenie tego kraju, jak również skarżącej, która nie miała możliwości osobiście wypowiedzenia się w zakresie zagadnień stanowiących podstawę zaskarżonych rozstrzygnięć.
Na etapie postępowania odwoławczego organ II instancji także odmówił przeprowadzenia tego typu dowodów w ramach rozprawy administracyjnej , o którą pełnomocnik skarżącej wnioskował dwa razy. Podobnie jak organ l instancji Dyrektor Izby Celnej motywował to tym, iż zebrany materiał dowodowy jest jego zdaniem całkowicie wystarczający.
Organy podatkowe opierały się w tym względzie na dokumentach , tj. notach spedycyjnych i listach kontrolnych ADR, co do których przez cały okres postępowania strona skarżąca wskazywała, iż zachodzi nawet wątpliwość co do ich znaczenia i sposobu sporządzenia. Skarżąca podnosiła także, że wnioskowane przez nią dowody mają wykazać, iż wysnute na podstawie tych dokumentów wnioski organów podatkowych są sprzeczne z faktycznym stanem rzeczy. Nadto wskazywała, że część z tych dowodów przeprowadzono w postępowaniach podatkowych obejmujących inne miesiące, w czasie których także zakupywała w Niemczech gaz skroplony z opłaconą akcyzą.
Jak wskazała powyższe dowody zostały przeprowadzone z urzędu przez Urząd Kontroli Skarbowej, prowadzący postępowanie kontrolne w zakresie zobowiązań w podatku od towarów i usług , za te same okresy i co do okoliczności , które były przedmiotem postępowań zakończonych obecnie zaskarżonymi decyzjami
Nadto wskazani wyżej świadkowie byli słuchani w charakterze podejrzanych przez Prokuraturę Rejonową w ramach wszczętego przez nią postępowania karnego dotyczącego w istocie tych samych zdarzeń i okoliczności , w zakresie których wydano zaskarżone decyzje.
Natomiast zgodnie z art. 197 ordynacji podatkowej organ podatkowy jest obowiązany zebrać i w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały materiał dowodowy, a fakty znane mu z urzędu powinny być przez ten organ uwzględniane .
Również wnioski dowodowe pełnomocnika podatniczki co do sprzedaży gazu w Niemczech zostały także oddalone.
Oddalając wnioski dowodowe co do zakupu w Niemczech gazu z opłaconą akcyzą i jego dalszych losów organy celne naruszyły podstawową zasadę postępowania podatkowego mającą na celu ustalenie istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy okoliczności faktycznych / art. 191 Ordynacji podatkowej /,
W istocie organy te oparły się w swoich decyzjach tylko o jeden rodzaj dokumentu , tj. listy kontrolne sporządzane przez funkcjonariuszy straży granicznej na okoliczność przeprowadzenia kontroli przewozu towarów niebezpiecznych .
Organy te unikały zaś konfrontacji tych dokumentów zarówno z innymi możliwymi do przeprowadzenia dowodami na okoliczności zaprzeczające przyjętym w zaskarżonych decyzjach swoim założeniom jak i dowodami mającymi na celu wyjaśnienia rzeczywiste okoliczności sporządzania tych dokumentów , tj. przesłuchania w charakterze świadków funkcjonariuszy straży granicznej , którzy je sporządzali. Ta ostania kwestia jest na tyle istotna, gdyż już tylko poprzez dokładną analizę tych dokumentów nasuwają się same wątpliwości .
Niewątpliwie zdaniem skarżącej dokumentem wymaganym przy przewozie towarów akcyzowych ramach wewnątrzunijnego nabycia takich towarów jest administracyjny dokument towarzyszący lub uproszczony dokument towarzyszący. Wynika to bowiem wprost z przepisu art. 55 ustawy
0 podatku akcyzowym. Zatem kontrole przeprowadzane przez funkcjonariuszy straży granicznej, w wyniku których sporządzono listy
kontrolne, na które powołują się organy celne w zaskarżonych decyzjach,
musiały obejmować także takie dokumenty. To, że w tym zakresie
dokumentacja taka została skontrolowana wynika z zaznaczenia rubryki nr 17
1 19 tych list kontrolnych .Nadto zgodnie z zapisem protokołu kontrolnego z
dnia […].12.2007 roku w trakcie kontroli przewozów gazu płynnego realizowanych przez skarżącą, straż graniczna sporządzała kserokopie posiadanych przez kierowców dokumentów ADT i CMR, które zostały przekazane do Urzędu Skarbowego przez Wydział Zarządzania Ryzykiem Izby Celnej i zaliczone w poczet materiału dowodowego postępowania kontrolnego postanowieniem nr […] z […].12.2007 r.
Skarżąca wskazała, że w jedynym udokumentowanym przypadku wprowadzenia na terytorium Polski gazu zakupionego w Niemczech z opłaconą tam akcyzą w dniu […].02.2007 r., o godz. 19.35, na tym samym co zawsze przejściu granicznym w […], brak dokumentów ADT lub UDT spowodował sporządzenie stosownego protokołu i przekazanie sprawy do Izby Celnej.
Urząd Celny, mimo stosownych wniosków kierowanych do Straży Granicznej i innych instytucji, nie uzyskał jednak kopii dokumentów ADT lub UDT, które musiałyby być w posiadaniu tych instytucji, gdyby były kontrolowane w ramach kontroli ADR opisanych na stronie 5 uzasadnienia decyzji Izby Celnej.
Dokumenty takie został przesłane we wszystkich przypadkach , gdy w kontrolowanym okresie przeprowadzano kontrolę ADR przewozu gazu skroplonego z Niemiec do Polski, gdy gaz ten został zakupiony w Niemczech w procedurze zawieszenia akcyzy.
Organy celne także w tym zakresie nie przeprowadziły żadnego postępowania dowodowego ograniczając się do omawianych list kontrolnych ADR oraz not spedycyjnych , czyli dokumentów "Yersandbeleg". Należy zatem uznać, że ten drugi dokument traktują jako dokument zastępczy UDT, co nie jest zgodne z powołanym na wstępie art. 54 pkt. 1 ustawy o podatku akcyzowym .
Zgromadzone w postępowaniu kontrolnym i podatkowym dokumenty "Yersandbeleg" nie spełniają powyższych założeń. Nie umieszczono na nich napisów, o których mowa w powołanym przepisie, nie zawierają one ceny towaru z faktury, jego wartości rynkowej, czy też numerów NIP zbywcy i nabywcy . Te dane , które dotyczą obu takich dokumentów nie znajdują się zaś w ponumerowanych stosownie rubrykach.
W tych okolicznościach , zdaniem skarżącej, istnieją poważne
wątpliwości co do okoliczności sporządzania list kontrolnych ADR, które są według organów celnych koronnym dowodem przewozu gazu skroplonego z zapłaconą akcyzą do Polski. Nie można zatem uznać, że dokumenty te wykluczają możliwość i potrzebę prowadzenia dalszego postępowania dowodowego, zwłaszcza , gdy wnioskowane dowody istnieją, są wiarygodne i częściowo zostały już przeprowadzone w równoległych postępowaniach prowadzonych nawet przez ten sam organ. Odmowa jednak przeprowadzenia tych dowodów jest w sposób oczywisty naruszeniem przepisów art. 188 i 191 Ordynacji podatkowej
Skarżąca zarzuciła również naruszenie art. 55 ustawy podatku akcyzowym , regulującego moment powstania obowiązku podatkowego w tym podatku. Warunkiem powstania obowiązku podatkowego , zgodnie z tym przepisem, jest ustalenie , że podatnik prowadzący działalność gospodarczą nabywa wyroby akcyzowe zharmonizowane z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej na terytorium kraju.
Skarżąca prowadzi działalność gospodarczą na terenie kraju, jak również na terenie Niemiec ,gdzie uzyskała odrębny numer identyfikacji podatkowej dla transakcji tam przeprowadzanych , co w niniejszej sprawie konsekwentnie jest przez organy celne pomijane.
Dokonywała ona na terenie innego kraju członkowskiego nabycia towaru akcyzowego z zapłaconą akcyzą. Przeprowadzone postępowanie podatkowe nie wykazało jednak, że nabycie to było dokonane na potrzeby działalności gospodarczej wykonywanej na terenie kraju. W tym zakresie nie dokonano żadnych ustaleń , ani nie przeprowadzono żadnych dowodów. Skarżąca przedkładała zaś ze swojej strony dowody świadczące o tym, że zakup ten był dokonywany na potrzeby jej działalności gospodarczej wykonywanej na terenie Niemiec.
W tych okolicznościach nie można ustalić powstania obowiązku podatkowego od zarzucanego skarżącej wewnątrzwspólnotowego nabycia gazy skroplonego na podstawie powołanego wyżej przepisu ustawy o podatku akcyzowym . Jeśli natomiast nie można ustalić faktu powstania obowiązku podatkowego , to tym bardziej nie można określić zobowiązania podatkowego tego tytułu.
Skarżąca zwróciła uwagę, że działania skarżącej na które wskazuje
organ podatkowy nie miałyby żadnego uzasadnienia ekonomicznego Zakupiony w Niemczech gaz skroplony z zapłaconą tam akcyzą został tam także opodatkowany podatkiem VAT. Firma PHH "L" zapłaciła najpierw podatek VAT swojemu sprzedawcy , a następnie odprowadziła jeszcze taki podatek do niemieckiego urzędu skarbowego od wartości dodanej, czyli swojej marży uzyskanej z tytułu sprzedaży detalicznej w Niemczech . Marża ta była co najmniej dwukrotnie większa od marży uzyskiwanej ze sprzedaży takiego gazu na terenie Polski. Nadto od marży tej, potraktowanej jako dochód z działalności gospodarczej, odprowadzono w Polsce podatek dochodowy. Te okoliczności zostały zbadane w trakcie postępowania kontrolnego, choć w żaden sposób nie zostały uwzględnione w prowadzonym później postępowaniu podatkowym.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje :
Skarga okazała się uzasadniona.
Kontrola wojewódzkiego sądu administracyjnego obejmuje wszystkie kwestie związane z procesem stosowania prawa w postępowaniu administracyjnym, a więc to, czy organ dokonał prawidłowych ustaleń, co do obowiązywania zastosowanej normy prawnej, czy normę tę właściwie zinterpretował i nie naruszył zasad ustalania określonych faktów za udowodnione. Ponadto zgodnie z art. 134 ustawy z 30 sierpnia 2002 roku, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi / Dz. U. Nr 153 póz. 1270 ze zm./ Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną.
Skarga może być uwzględniona, gdy sąd stwierdzi naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, naruszenie prawa dające podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego lub inne naruszenie przepisów postępowania, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na wynik sprawy, ewentualnie kwalifikowanych przyczyn określonych w art. 145 § 1 pkt 2 i 3 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Ocena sądu dokonywana jest według stanu prawnego i na podstawie akt sprawy, istniejących w dniu wydania zaskarżonej decyzji.
W zakresie tak oznaczonej kognicji Sąd uznał iż skarga jest uzasadniona.
Co do zarzutu polegającego na pozbawieniu możliwości wypowiedzenia się, co do całości zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, pełnomocnikowi skarżącej, to jest naruszenia art. 200 ordynacji podatkowej, należy uznać iż zarzut ten jest zasadny.
Organ podatkowy postanowieniem z dnia […].10.2008 roku, wyznaczył pierwotnie skarżącej, termin do zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym.
Po wyznaczeniu tego terminu materiał dowodowy uzupełniono o dokumenty przesłane przez skarżącą, oraz odmówiono przeprowadzenia dowodów co do złożonych wniosków dowodowych skarżącej.
Ponowne postanowienie co do wyznaczenia terminu do zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym organ podatkowy wydał w dniu […].12.2008 roku. Wyznaczony termin upłynął w dniu […].01.2009 roku, a decyzję organ podatkowy wydał w dniu […].01.2009 roku.
Organ podatkowy II instancji nie zaprzeczył iż organ podatkowy l instancji wydał decyzję przed upływem wyznaczonego siedmiodniowego terminu.
Wbrew twierdzeniom organu, fakt iż skarżąca złożyła do akt sprawy dokumenty, które zdaniem organu stanowiły powielenie dotychczasowej argumentacji, czy też to, że nie przeprowadzano żadnego postępowania dowodowego, nie zwalnia organu od obowiązku wydania postanowienia co do wyznaczenia terminu do zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym i dochowania terminu określonego w art. 200 § 1 ordynacji podatkowej.
Należy podkreślić że zawiadomienie strony o przysługującym jej prawie wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego stanowi dla niej informację, że postępowanie dowodowe zostało w sprawie zakończone. Wypowiedzenie się w kwestii tego materiału, które winno być poprzedzone zapoznaniem się z nim, umożliwia stronie kontrolę poczynionych ustaleń i stwarza jej często ostatnią możliwość wnioskowania o jego ewentualne poszerzenie / wyrok NSA z dnia 2 lipca 2002 r., III SA 31/01, M. Pod. 2003, nr 4, s. 42 /. Dzięki uprawnieniu zawartym w art. 200 § 1 ordynacji podatkowej, skarżąca ma realną możliwość zweryfikowania akt sprawy pod kątem całości, zupełności i kompletności materiału dowodowego.
Udział ten, oraz możliwość wypowiedzenia się w sprawie zebranego
materiału dowodowego stanowią formę, w jakiej może nastąpić obrona interesu strony przed wydaniem decyzji podatkowej, nawet jeśli organy nie przeprowadzały uzupełniającego postępowania podatkowego (zob. wyrok NSA z dnia 10 maja 2001 r., l SA/Łd 4/99, ONSA 2002, nr 3, póz. 113), a także gdy przedmiotem postępowania dowodowego były jedynie dowody przedstawione przez podatnika, bądź w ogóle tych dowodów nie przedstawiono (por. wyrok NSA z dnia 26 października 1999 r., III SA 7870/98, niepublik./.
Nie może ulegać wątpliwości, iż po pierwotnym wyznaczeniu terminu do zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, co potwierdza organ, uzupełniono materiał dowodowy o dokumenty dostarczone przez skarżącą, jak również odmówiono przeprowadzenia wnioskowanych dowodów, tak więc podejmowano czynności procesowe mające wpływ na ocenę zebranego materiału dowodowego, a tym samym na treść decyzji. Strona musi mieć zatem możliwość ustosunkowania się do całości materiału dowodowego, przy uwzględnieniu również okoliczności zaszłych po wydaniu postanowienia z dnia […].10.2008 roku.
Nadto zgodnie z 219 w zw. z art. 212 ordynacji podatkowej organ podatkowy jest związany wydawanymi przez siebie postanowieniami od chwili ich doręczenia stronie. Postanowienie powyższe zostało doręczone, a tym samym wiązało organ podatkowy.
Jednakże zdaniem Sądu powyższe naruszenie nie miało istotnego wpływu na wynik sprawy.
Naruszenie to bowiem nastąpiło na etapie postępowania przed organem l instancji, a wszelkie negatywne następstwa tego uchybienia zostały skorygowane na etapie postępowania przed organem II instancji.
Za uzasadniony i to w stopniu mającym istotny wpływ na wynik sprawy, należy uznać natomiast zarzut niewyjaśnienia wszystkich istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy okoliczności faktycznych, poprzez odmowę przeprowadzenia dowodów wnioskowanych przez skarżącą.
Składając odwołanie, jak i skargę do sądu administracyjnego, skarżąca wskazywała na uchybienia popełnione w toku postępowania toczonego przed organem l instancji, to jest na naruszenie art. 180, art. 187, art. 188 ordynacji podatkowej, poprzez odmowę przeprowadzenia dowodów,
na okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia sprawy. W odwołaniu skarżąca
wniosła o przeprowadzenie dowodów z zeznań świadków, w tym funkcjonariuszy straży granicznej, wobec ich nie uwzględnienia przez organ l instancji, jak również wskazywała na wnioski dowodowe nie uwzględnione przez organ l instancji zmierzające do wykazania iż skarżąca sprzedała zakupiony gaz w Niemczech, co wyklucza możliwość jego przewozu i sprzedaży w RP.
Jak wynika z powyższego odwołania, dowody tam powoływane jak i dowody, co do których skarżąca wnosiła o ich przeprowadzenie w toku postępowania przed organem l instancji, zmierzały do podważenia tezy udowodnionej zdaniem organu, że nabyty gaz został przemieszczony na teren RP.
Należy podkreślić że zgodnie z art. 180§ 1 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem.
Natomiast zgodnie z art. 188 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi żądanie strony dotyczące przeprowadzenia dowodu należy uwzględnić, jeżeli przedmiotem dowodu są okoliczności mające znaczenie dla sprawy, chyba że okoliczności te stwierdzone są wystarczająco innym dowodem.
Jak wynika zatem z art. 188 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, żądanie strony co do przeprowadzenia dowodu należy uwzględnić, jeżeli przedmiotem dowodu są okoliczności dotyczące przedmiotu sprawy, a nadto mające znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, chyba że okoliczności te stwierdzone są wystarczająco innym dowodem.
W każdym wniosku dowodowym strona wnioskująca winna dokładnie określić, rodzaj dowodu jaki ma zostać przeprowadzony / np. dowód z zeznań świadków, dowód z dokumentu / jak i okoliczności które tymże dowodem wnioskujący zamierza wykazać / tezę dowodową /. Wniosek winien zawierać uzasadnienie, czyli wskazywać, że jego przeprowadzenie ma znaczenie dla sprawy.
Odmowa przeprowadzenia dowodu może nastąpić jedynie w przypadku gdy przedmiotem dowodu są okoliczności nie mające znaczenia dla sprawy, bądź w przypadku gdy przedmiotem dowodu są okoliczności mające znaczenie dla sprawy, jednakże są one wystarczająco stwierdzone
innym dowodem.
Należy podkreślić iż odmawiając przeprowadzenia żądanego dowodu, organ zapobiega przedłużeniu postępowania podatkowego, jednak w przypadku niezasadnej odmowy jego przeprowadzenia naraża się na zarzut obrazy zasady prawdy materialnej. Zaniechanie bowiem przez organ podatkowy podjęcia czynności procesowych zmierzających do zebrania materiału dowodowego, gdy strona powołuje się, zgodnie z art. 188 ordynacji podatkowej, na określone i ważne dla niej okoliczności, stanowi uchybienie przepisom postępowania podatkowego, skutkujące wadliwością decyzji / por. wyrok NSA z dnia 4 grudnia 2002 r., l SA/Łd 1596/2001, niepubl.; por. R. Dowgier, L. Ethel, C. Kosikowski, P. Pietrasz, Ordynacja podatkowa. Komentarz, DW ABC 2006 /.
Nie może ulegać wątpliwości iż zasadniczym dowodem na którym zasadza się decyzja organu podatkowego jest lista kontrolna ADR.
Organ podatkowy oparł swoje ustalenia w zaskarżonej decyzji na sporządzonych przez straż graniczną listach kontrolnych, których wiarygodność w drodze wnioskowanych dowodów skarżąca usiłowała podważyć.
Skarżąca wnosiła o przesłuchanie zarówno kierowców pojazdów przewożących towar, jak również funkcjonariuszy straży granicznej, a celem tychże dowodów było podważenie wiarygodności tychże list. Wnioski te zostały oddalone.
Nie ulega wątpliwości iż lista kontrolna ADR jest dokumentem urzędowym na którym organ podatkowy oparł swoje ustalenia.
Zgodnie z art. 194 § 1 ordynacji podatkowej dokumenty urzędowe sporządzone w formie określonej przepisami prawa przez powołane do tego organy władzy publicznej stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo stwierdzone. Zgodnie z § 3 tegoż artykułu przepis § 1 nie wyłącza możliwości przeprowadzenia dowodu przeciwko dokumentom wymienionym w tych przepisie.
Tak więc powyższe oznacza iż dowód z dokumentu urzędowego może być obalony w drodze przeprowadzenia innego dowodu.
Skarżąca wnosząc o przeprowadzenie dowodu z zeznań funkcjonariuszy straży celnej, jak również dowodów które doprowadziłyby do ustalenia okoliczności sporządzenia list kontrolnych, które zostały oddalone,
zmierzała do podważenia dokumentu urzędowego.
Tak więc dowód ten był ściśle związany z przedmiotem postępowania, a nadto zmierzał do wykazania tezy odmiennej od wykazanej za pomocą dowodu z tychże list kontrolnych. Z tego też względu dowód ten winien być przez organ podatkowy przeprowadzony, a odmowa jego przeprowadzenia jest niezgodna z art. 180, art.188 ordynacji podatkowej.
Należy podkreślić, iż odmowę przeprowadzenia powyższego dowodu, w celu ustalenia, czy przejazdy cystern były przewozami pustymi czy z towarem?, organ podatkowy uzasadnił tym, iż dowód ten jest zbędny, bowiem okoliczność przejazdu pojazdów z towarem jest dostatecznie wykazana dokumentami sporządzonymi przez funkcjonariuszy państwowych, a więc w listach kontrolnych ADR.
Nie może ulegać wątpliwości iż dowód ten byłby zbędny w przypadku gdyby teza dowodowa którą zamierzała wykazać skarżąca byłaby zbieżna z tezą wykazaną tym dowodem, a tak nie jest.
W tym stanie rzeczy nie może ulegać wątpliwości iż wniosek dowodowy zmierzał do ustalenia okoliczności które nie były wykazane innymi dowodami, a które to okoliczności, w przypadku ich ujawnienia mają istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.
Dodać należy iż organ podatkowy oddalił również wnioski dowodowe skarżącej zmierzające do wykazania, iż gaz który według twierdzeń organu został wwieziony na teren RP został sprzedany na terenie Niemiec.
Organ uznał iż dowód ten nie jest przydatny dla rozstrzygnięcia sprawy, bowiem przedmiotem rozstrzygnięcia nie jest dokonywanie sprzedaży gazu na terenie Niemiec, a nabycie wewnątrzwspólnotowy.
Organ podatkowy jednakże nie wziął pod uwagę celu dla którego ten wniosek dowodowy został wniesiony przez skarżąca. Skarżąca bowiem miała zamiar wykazania, że wobec sprzedaży gazu na terenie Niemiec, tego samego gazu nie mogła wwieźć na teren RP.
Tak więc o ile skarżąca wykazałaby, poprzez przeprowadzenie powyższych dowodów, że gaz wwieziony na teren RP, został w rzeczywistości sprzedany na terenie Niemiec, podważyłaby moc dowodową dokumentu urzędowego w postaci list kontrolnych, uwalniając się od zobowiązania podatkowego z tego tytułu.
Podkreślić przy tym należy iż organ podatkowy bez przeprowadzenia
powyższych dowodów nie może stwierdzić, co uczynił, że dokumenty te w
żadnym stopniu nie świadczą o tym, że sprzedaż ta dotyczyła gazu pochodzącego z ww. partii towaru i dokonana została przed jego przemieszczeniem na teren Polski.
W tym stanie rzeczy Sąd uznał iż nastąpiło naruszenie art. 180, art. 187 i art. 188 ordynacji podatkowej.
Dodać należy iż przedwczesnym było rozpoznanie zarzutu naruszenia art. 4 ust. 1 pkt. 5 w zw. z art.2 ust. 11 oraz art. 54 i 55 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, wobec nie przeprowadzenia dogłębnego postępowania dowodowego i przed zgromadzeniem wszystkich dostępnych dowodów.
Przy ponownym rozpoznaniu sprawy organ podatkowy winien więc przeprowadzić postępowanie, zgodnie z powyższymi wskazaniami, a więc przeprowadzić dowody wnioskowane przez skarżącą zmierzające do wykazania jej twierdzeń według których nie wwoziła na teren RP towaru podlegającego opodatkowaniu.
Organ podatkowy winien przeprowadzić dowody wnioskowane przez skarżącą w celu ustalenia, czy istnieje związek między sprzedażą gazu na terenie Niemiec, według twierdzeń skarżącej, a sprzedażą gazu, który według organu podatkowego został wwieziony na teren RP ?
Pozwoli to na jednoznaczne potwierdzenie bądź wykluczenie tezy według której skarżąca nie wwoziła gazu na teren RP, bowiem gaz ten został sprzedany na terenie Niemiec.
Nadto ponownie rozpoznając sprawę organ podatkowy winien przeprowadzić dowody wnioskowane przez skarżącą, a zmierzające do podważenia list kontrolnych, m.in. dowód z zeznań funkcjonariuszy celnych, bowiem pozwoli to na ustalenie, czy sporządzone listy kontrolne dokumentują rzeczywisty wwóz na teren RP gazu przez skarżącą ?
Wobec powyższego Sąd na podstawie art. 145 § 1 pkt. 1lit. c prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi uchylił zaskarżoną decyzję.
O kosztach orzekł na podstawie art. 200 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Uzasadnienie wyroku