II SA/Bk 557/09 – Postanowienie WSA w Białymstoku


Sygnatura:
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Hasła tematyczne:
Wstrzymanie wykonania aktu
Skarżony organ:
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Data:
2009-08-27
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Treść wyniku:
Odmówiono wstrzymania wykonania zaskarżonego postanowienia
Sędziowie:
Mirosław Wincenciak /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Mirosław Wincenciak (spr.), , , po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku T. I. spółka z o.o. w G. o wstrzymanie zaskarżonego postanowienia w sprawie ze skargi T. I. spółka z o.o. w G. na postanowienie […] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia […] lipca 2009 r. Nr […] w przedmiocie nałożenie kary z tytułu nielegalnego użytkowania lokalu p o s t a n a w i a odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonego postanowienia
Uzasadnienie: T. I. sp. z.o.o. w G. złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargę na postanowienie […] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z […] lipca 2009 r., nr […] w przedmiocie nałożenia kary z tytułu nielegalnego użytkowania lokalu. Skarżąca spółka wniosła przy tym o wstrzymanie wykonania przedmiotowej decyzji. Uzasadniając wniosek strona skarżąca podniosła, iż natychmiastowe wykonanie decyzji może spowodować dla niej dotkliwą szkodę z uwagi na rozmiar nałożonej kary.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), zwanej w dalszej części p.p.s.a., wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Jednakże w myśl art. 61 § 2 p.p.s.a. organ, który wydał decyzję lub postanowienie, może wstrzymać, z urzędu lub na wniosek skarżącego, ich wykonanie w całości lub w części, chyba że zachodzą przesłanki, od których w postępowaniu administracyjnym uzależnione jest nadanie decyzji lub postanowieniu rygoru natychmiastowej wykonalności albo, gdy ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania. Natomiast już po przekazaniu sądowi skargi, stosownie do treści art. 61 § 3 p.p.s.a. sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.
W przedmiotowej sprawie wniosek skarżącej spółki nie zasługiwał na uwzględnienie. Zwrócić bowiem należy uwagę, iż […] Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w B. postanowieniem z dnia […] sierpnia 2009 r. wstrzymał wykonanie zaskarżonego postanowienia motywując to możliwością wystąpienia trudnych do odwrócenia skutków. Wstrzymanie zaś wykonania zaskarżonego aktu przez organ czyni postępowanie przed sądem administracyjnym w tej kwestii bezprzedmiotowym i skutkuje oddaleniem wniosku o wstrzymanie (por. B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Zakamycze, 2006, wyd. II, str. 156; patrz także post. NSA z dnia 18 czerwca 2004 r., FZ 143/04, niepubl.)
W tym stanie rzeczy Sąd na podstawie art. 61 § 3 i § 5 cytowanej ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Uzasadnienie wyroku