II OZ 884/09 – Postanowienie NSA


Sygnatura:
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne:
Koszty sądowe
Sygn. powiązane: II SA/Bk 557/09
Skarżony organ:
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Data:
2009-09-21
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Oddalono zażalenie
Sędziowie:
Jerzy Stelmasiak /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Dnia 20 października 2009 roku Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Jerzy Stelmasiak po rozpoznaniu w dniu 20 października 2009 roku na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia A. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Białymstoku z dnia 27 sierpnia 2009 roku, sygn. akt II SA/Bk 557/09 wzywające A. Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na postanowienie Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku z dnia […] lipca 2009 roku Nr […] w przedmiocie kary z tytułu nielegalnego użytkowania lokalu postanawia: oddalić zażalenie
Uzasadnienie: Zarządzeniem z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 roku, sygn. akt II SA/Bk 557/09 Przewodniczący Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Białymstoku wezwał A. Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku do uiszczenia wpisu sądowego, w kwocie 1500 złotych, od skargi na postanowienie Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku z dnia […] lipca 2009 roku w przedmiocie kary z tytułu nielegalnego użytkowania lokalu.
Zażalenie na powyższe zarządzenie wniosła skarżąca spółka zarzucając naruszenie art. 220 § 1 i § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w związku z § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 roku w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.) poprzez błędne określenie kwoty wpisu na 1500 zł, podczas gdy wpis winien być określony na kwotę 100 zł. Skarżąca spółka podkreśliła, że wpis od postanowień wydanych w postępowaniu administracyjnym został określony w sposób jednoznaczny w przepisie § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia niezależnie, czy chodzi tu o postanowienia kończące postępowanie czy też nie.
Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Zażalenie nie jest zasadne.
Istotą sporu w niniejszej sprawie jest stwierdzenie, czy wpis od wniesionej skargi powinien zostać określony jako wpis stosunkowy czy też jako wpis stały właściwy dla postanowień wydawanych w postępowaniu administracyjnym.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zawiera niezbędne regulacje dotyczące zasad uiszczania opłat sądowych, natomiast w drodze powołanego wyżej rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 roku unormowano jedynie wysokości wpisów oraz szczegółowe zasady ich pobierania. Przepis art. 231 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi stanowi, że wpis stosunkowy pobiera się w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne. W innych sprawach pobiera się wpis stały. Stosownie do treści § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 roku, wpis stosunkowy zależy od wysokości należności pieniężnej objętej zaskarżonym aktem. Zgodnie zaś z treścią § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, wpis stały bez względu na przedmiot zaskarżonego aktu lub czynności wynosi w sprawach skarg na postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, egzekucyjnym i zabezpieczającym 100 zł. Nie sposób jednak interpretować powyższych przepisów w oderwaniu od treści art. 231 ustawy. Jako zasadę należy zatem przyjąć pobieranie wpisu stosunkowego w każdym przypadku, gdy zaskarżony akt obejmuje należność pieniężną, a nie ulega wątpliwości, że zaskarżone postanowienie określa należność pieniężną, do uiszczenia której obowiązana jest skarżąca spółka. O powyższym świadczy dodatkowo kolejność przepisów rozporządzenia, która nie jest przypadkowa. To właśnie wyrażona wyżej zasada powoduje, że w pierwszej kolejności wskazano zasady pobierania wpisu stosunkowego, a dopiero w kolejnych jednostkach redakcyjnych rozporządzenia odniesiono się do sytuacji, gdy pobierany jest wpis stały, przy czym ustawodawca zdecydował się dokonać podziału w ten sposób, że określone formy rozstrzygnięć podlegają opłacie stałej niezależnie od przedmiotu zaskarżenia. Te regulacje znajdą jednak zastosowanie dopiero po stwierdzeniu, że zaskarżony akt nie obejmuje należności pieniężnej.
Podkreślenia również wymaga, że przez "postanowienia wydawane w postępowaniu administracyjnym", o których mowa w przepisie § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, interpretowanego zgodnie z przepisami ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, należy rozumieć postanowienia wydawane w toku postępowania administracyjnego, a nie postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty lub kończące postępowanie w sprawie, bądź też kończące postępowanie w jakimś zakresie.
W rozpoznawanej sprawie przedmiotem zaskarżenia jest postanowienie Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku wymierzające karę z tytułu nielegalnego użytkowania lokalu. Postępowanie w przedmiocie wymierzenia kary z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.) dotyczy odrębnej sprawy rozstrzyganej w drodze postanowienia. Oznacza to, że przedmiotem zaskarżenia w tej sprawie jest należność pieniężna i dlatego nie można przyjąć, w świetle przepisów Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, że wpis należny od skargi na postanowienie o wymierzeniu kary z tytułu nielegalnego użytkowania budynku jest wpisem stałym, o którym mowa przepisie § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia. Tym Sąd aprobuje analogiczne stanowisko wyrażone w postanowieniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 listopada 2006 roku II OSK 1730/06 (publ. ONSAiWSA z 2007, Nr 4, poz. 81).
W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 i 198 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w postanowieniu.

Uzasadnienie wyroku