II SA/Lu 382/09 – Wyrok WSA w Lublinie


Sygnatura:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Hasła tematyczne:
Inne
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-06-25
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Joanna Cylc-Malec /przewodniczący/
Krystyna Sidor
Witold Falczyński /sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Joanna Cylc-Malec, Sędziowie Sędzia NSA Witold Falczyński (sprawozdawca),, Sędzia NSA Krystyna Sidor, Protokolant Asystent sędziego Marcin Małek, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 17 listopada 2009 r. sprawy ze skargi W. L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia […] r. nr […] w przedmiocie odmowy przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego oddala skargę.
Uzasadnienie: Decyzją z dnia […], nr […] wydaną na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 kpa, art. 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz.U. z 2001 r., Nr 79, poz. 568 ze zm.) oraz art. 9 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom upoważnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze po rozpoznaniu odwołania W. L. utrzymało w mocy decyzję Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w W. z dnia […], Nr […] o odmowie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
W uzasadnieniu Kolegium podzieliło stanowisko organu I instancji, iż średni miesięczny dochód wnioskodawcy w 2007r. przekroczył ustawowe kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania świadczenia alimentacyjnego w myśl przepisów ustawy o pomocy osobom upoważnionym do alimentów. Ponadto potwierdziło, że umowa dzierżawy gospodarstwa rolnego zawarta przez matkę wnioskodawcy w 2004 r. nie jest umową zawartą stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. Matka skarżącego bowiem nie jest ani emerytką ani rencistką – pracuje jako nauczyciel.
Organy obu instancji ustaliły, że na całkowity dochód rodziny skarżącego składają się przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 26337,61zł oraz nie podlegający opodatkowaniu dochód z gospodarstwa rolnego o pow. 14,5238 ha przeliczeniowych w wysokości 32242,84zł. Dochód w rodzinie wnioskodawcy w przeliczeniu na osobę wyniósł więc 1220,43zł, podczas, gdy ustawowe kryterium dochodowe wynosi obecnie 725zł.
Wnioskodawca w odwołaniu kwestionował doliczenie do dochodu rodziny – dochodu z gospodarstwa rolnego podnosząc, że zostało ono wydzierżawione. Ponadto wskazał, że jego matka obecnie pracuje jako nauczyciel na podstawie umowy o pracę i zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze uznało zarzuty odwołania za nieuzasadnione i podzieliło stanowisko organu pierwszej instancji, iż umowa dzierżawy gospodarstwa rolnego E. L. – matki skarżącego nie jest umową zawartą w myśl ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, w związku z czym nie wywołuje skutku na gruncie ustawy o pomocy osobom upoważnionym do alimentów, bowiem art. 9 ust. 8 tej ustawy wskazuje, że dochód z gospodarstwa rolnego oblicza się od całej powierzchni gospodarstwa rolnego, a więc łącznie z gruntami oddanymi w dzierżawę.
Wyłącza się natomiast z tej powierzchni tylko grunty wniesione do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną, oddane w dzierżawę na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz oddane w dzierżawę w związku z pobieraniem renty strukturalnej. W świetle przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (art. 28) oddanie w dzierżawę gospodarstwa rolnego musi wiązać się z zaprzestaniem działalności rolniczej; może tego dokonać wyłącznie emeryt lub rencista na podstawie umowy zawartej na co najmniej 10 lat, zgłoszonej do ewidencji gruntów i budynków.
W niniejszej sprawie matka wnioskodawcy – E. L. wprawdzie zawarła umowę dzierżawy gospodarstwa rolnego w dniu 26 maja 2004r. (Rep. […]) na 10 lat, którą zarejestrowano w odpowiedniej ewidencji, to jednak ze względu na to, że wnioskodawczyni nie jest emerytką ani rencistką, nie można przyjąć, by umowa ta była umową zawartą stosownie do przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Z tego względu dochód z wydzierżawionego w ten sposób gospodarstwa rolnego musi podlegać uwzględnieniu przy ustalaniu kryterium dochodowego wnioskodawczyni.
Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wniósł W. L., domagając się uchylenia decyzji organów obu instancji. Skarżący zakwestionował dokonaną przez organy wykładnię art. 28 ust. 4 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników i pominięcie art. 9 ust. 8 i 9 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Wskazał, że umowa dzierżawy została zawarta w 2004r., a więc przed wejściem w życie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zdaniem skarżącego, w świetle art. 9 ust. 9 ustawy o pomocy osobom upoważnionym do alimentów przy ustalaniu dochodu rodziny nie powinno się doliczać wydzierżawionego gospodarstwa rolnego, ponieważ może się zdarzyć, że osobą zobowiązaną do alimentów na rzecz dziecka wydzierżawiającego będzie sam dzierżawca. Byłby on wówczas uprawniony do odliczenia od dochodu zapłaconego czynszu dzierżawnego, lecz jednocześnie byłby zobowiązany zaliczyć dochód rodziny uzyskany z tej dzierżawy. Takie podwójne doliczanie dochodu z wydzierżawionego gospodarstwa rolnego – raz po stronie wydzierżawiającego i raz po stronie dzierżawcy, jeśli nie jest on osobą bliską w rozumieniu art. 28 ust. 4 pkt 1 lit a-d ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, jest – w przekonaniu skarżącego – nieuzasadnione.
W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wniósł o jej oddalenie, podtrzymując argumentację zawartą w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, powołując się na utrwalone orzecznictwo sądowo – administracyjne.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:
Dokonując oceny zaskarżonej decyzji w zakresie pozostawania jej w zgodności z przepisami prawa, do czego sąd administracyjny jest uprawniony na podstawie art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) stwierdzić należy, że decyzja ta prawa nie narusza.
Podstawę prawną jej wydania stanowią przepisy ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. Nr 192, poz. 1378 ze zm. zwanej dalej ustawą).
Wskazana ustawa określa zasady i tryb przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a między innymi wskazuje sposób obliczania dochodu rodziny i dochodu w przeliczeniu na osobę, a także kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania świadczeń.
W sprawie niniejszej organy administracyjne po dokonaniu oceny zebranego materiału dowodowego ustaliły, że w 2007 r. czteroosobowa rodzina wnioskodawcy osiągnęła dochód w wysokości 58.580,45 zł, co w przeliczeniu na osobę odpowiada kwocie miesięcznej dochodu równej 1220,43 zł, która jest większa niż wskazane w ustawie (art. 9 ust. 2) kryterium dochodowe (725 zł).
Obliczając wysokość osiągniętego przez rodzinę dochodu organy administracji uwzględniły między innymi dochód z gospodarstwa rolnego o pow. 14,08 ha oddanego przez matkę wnioskodawcy w dzierżawę na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego 26 maja 2004 r.
Obligował je do tego przepis art. 9 ust. 8 ustawy zawierający generalną zasadę, iż dochód z gospodarstwa rolnego oblicza się od całej powierzchni gospodarstwa rolnego stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego, łącznie z gruntami oddanymi w dzierżawę. Nie wlicza się do dochodu jedynie gruntów wniesionych do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną i gruntów oddanych w dzierżawę na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 292 ze zm.).
Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów odwołuje się do ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników bez żadnych odstępstw. Oznacza to, że zapisy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników należy stosować wprost. Skoro tak, to wyłączenia gruntów wydzierżawionych, przy zachowaniu określonych warunków dotyczyć mogą wyłącznie wydzierżawiających grunty emerytów lub rencistów, którzy zaprzestali prowadzenia działalności rolniczej. Wynika to z art. 28 ust. 4 pkt 3 lit. a – d ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Stanowisko takie reprezentują sądy administracyjne w swoich orzeczeniach (np. wyrok NSA z 9 listopada 2006 r. I OSK 602/06; wyrok NSA z 22 czerwca 2007 r. I OSK 1496/06; wyrok WSA w Lublinie z dnia 8 maja 2007 r. II SA/Lu 226/07; wyrok NSA z dnia 5 listopada 2008 r. – I OSK 1929/07).
Sąd w obecnym składzie również stanowisko to podziela i uznaje, że interpretacja przepisów ustawy dokonana przez organy administracji jest prawidłowa.
Podniesione w skardze zarzuty nie są zasadne w sytuacji, gdy skarżący nie kwestionuje faktu, iż matka jego nie jest emerytką ani rencistką, która wydzierżawiła gospodarstwo rolne.
Wobec przekroczenia przez rodzinę W. L. kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia alimentacyjnego – zaskarżona decyzja o odmowie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest zgodna z prawem.
Mając powyższe na względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie na mocy art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) oddalił skargę.

Uzasadnienie wyroku