I FSK 855/08 – Wyrok NSA


Sygnatura:
6110 Podatek od towarów i usług
Sygn. powiązane: III SA/Gl 94/07
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2008-05-05
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Oddalono skargę kasacyjną
Sędziowie:
Maria Dożynkiewicz
Sylwester Marciniak /przewodniczący sprawozdawca/
Tomasz Kolanowski

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Sylwester Marciniak (sprawozdawca), Sędzia NSA Maria Dożynkiewicz, Sędzia WSA (del.) Tomasz Kolanowski, Protokolant Dariusz Rosiak, po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2009 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 5 listopada 2007 r. sygn. akt III SA/Gl 94/07 w sprawie ze skargi P.U.H. L. spółka jawna w C. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 24 listopada 2006 r. nr […] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w K. na rzecz P.U.H. L. spółka jawna w C. kwotę 1800 zł (słownie: tysiąc osiemset złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie wyroku