II SA/Gl 1084/08 – Postanowienie WSA w Gliwicach


Sygnatura:
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Skarżony organ:
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Data:
2008-10-24
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Treść wyniku:
Odrzucono skargę kasacyjną
Sędziowie:
Maria Taniewska-Banacka /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodnicząca: Sędzia WSA Maria Taniewska-Banacka po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.H. na decyzję […] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia […], nr […] w przedmiocie odmowy pozwolenia na użytkowanie obiektu wskutek pisma procesowego zatytułowanego "skarga kasacyjna" wniesionego przez pełnomocnika skarżącego od postanowienia z dnia 27 lipca 2009 r. o odrzuceniu skargi kasacyjnej postanawia: odrzucić skargę kasacyjną.
Uzasadnienie: Postanowieniem z dnia 27 lipca 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach odrzucił skargę kasacyjną, wniesioną przez pełnomocnika skarżącego A.H. radcę prawnego K.B., od wyroku oddalającego skargę na decyzję […] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia […], nr […] w przedmiocie odmowy pozwolenia na użytkowanie obiektu.
Odpis wspomnianego wyżej postanowienia został doręczony pełnomocnikowi skarżącego w dniu […].
Pismem nadanym w placówce pocztowej C. […] w dniu […] ww. pełnomocnik złożył pismo procesowe nazwane skargą kasacyjną od powyższego postanowienia o odrzuceniu skargi kasacyjnej.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, zważył co następuje:
Zgodnie z art. 194 § 1 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. zwaną dalej p.p.s.a.) od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny postanowienia odrzucającego skargę kasacyjną przysługuje zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego – wnoszone za pośrednictwem sądu I instancji. Zażalenie to powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego (art. 194 § 4 p.p.s.a.). Z kolei z art. 194 § 2 p.p.s.a. wynika, iż zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia.
W rozpoznawanej sprawie postanowieniem z dnia 27 lipca 2009 r. tut. Sąd odrzucił skargę kasacyjną od wyroku z dnia 27 kwietnia 2009 r. oddającego skargę A.H. Od powyższego postanowienia, mając na uwadze treść powyższych unormowań, przysługiwał środek zaskarżenia w postaci zażalenia, a nie skargi kasacyjnej.
W konsekwencji z uwagi na niedopuszczalność wniesionego środka zaskarżenia Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia na mocy art. 178 p.p.s.a. zgodnie, z którym Wojewódzki sąd administracyjny odrzuca skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak też skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.
Tylko na marginesie wypada zaznaczyć, iż nawet gdyby Sąd potraktował wniesione pismo jako zażalenie, mylnie przez pełnomocnika nazwane skargą kasacyjną, to i tak należałoby je odrzucić, z uwagi na uchybienie terminu do jego wniesienia. Termin do wniesienia zażalenia od postanowienia o odrzuceniu skargi kasacyjnej upływał bowiem w dniu […], zaś pismo nazwane skargą kasacyjną zostało nadane na poczcie dopiero w dniu […].

Uzasadnienie wyroku