II SA/Łd 314/08 – Postanowienie WSA w Łodzi


Sygnatura:
6181 Zajęcie nieruchomości i wejście na nieruchomość, w tym pod autostradę
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Wojewoda
Data:
2008-04-15
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Treść wyniku:
Przyznano prawo pomocy w całości
Sędziowie:
Magdalena Sieniuć /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Dnia 24 czerwca 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi – Wydział II w składzie następującym: Referendarz sądowy: Magdalena Sieniuć po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2008 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku J. K. o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi J. K. na decyzję Wojewody […] z dnia […] Nr […] w przedmiocie zezwolenia na graniczenie sposobu korzystania z nieruchomości p o s t a n a w i a: przyznać skarżącemu – J. K. prawo pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego.
Uzasadnienie: J. K. złożył na urzędowym formularzu wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego, w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody […] z dnia […] w przedmiocie zezwolenia na graniczenie sposobu korzystania z nieruchomości.
We wniosku tym skarżący wskazał, że wspólnie z żoną I. K. prowadzi gospodarstwo rolne o pow. 3,91 ha fizycznych (1,439 ha przeliczeniowych). Gospodarstwo przynosi niewielkie dochody (niskie klasy gruntów). Od kilku lat jego żona prowadzi zakład fotograficzny. Dochód roczny z tej działalności zamyka się w kwocie 11.046,68 zł (2007 rok).
Jednocześnie skarżący oświadczył, że na utrzymaniu małżonków pozostaje czwórka małych dzieci, z których najmłodsze urodziło się w maju 2008 roku. Podkreślił, że sytuacja materialna rodziny jest bardzo trudna.
Skarżący dodał przy tym, że oprócz gospodarstwa rolnego majątek rodziny stanowią nieruchomości w postaci domu o pow. 100 m2 oraz budynków gospodarczych.
Ponadto we wniosku zawarł oświadczenie, że nie zatrudnia i nie pozostaje w innym stosunku prawnym z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym i rzecznikiem patentowym.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Instytucja prawa pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym uregulowana została w Rozdziale 3 Działu V ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. – dalej jako "p.p.s.a."). Z treści przepisów art. 243 § 1, art. 244, art. 245, art. 246 § 1 oraz art. 252 tej ustawy wynika, iż osobie fizycznej może być przyznane na jej wniosek prawo pomocy w zakresie całkowitym, jeżeli wykaże, iż nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, a w zakresie częściowym, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Wyjaśnić przy tym należy, iż prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie m.in. adwokata lub radcy prawnego. W zakresie częściowym obejmuje zaś zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie m.in. adwokata lub radcy prawnego (§ 2 i § 3 art. 245 powołanej ustawy).
Z kolei koszty sądowe obejmują opłaty sądowe, w tym wpis i opłatę kancelaryjną, oraz zwrot wydatków (art. 211 i art. 212 § 1 p.p.s.a.)
Wykazanie powyższych okoliczności powinno nastąpić poprzez złożenie na urzędowym formularzu stosownego oświadczenia obejmującego dokładne dane o stanie rodzinnym i majątkowym. Od Sądu zależy uznanie oświadczenia za wystarczające dla przyznania prawa pomocy we wskazanym zakresie.
Przechodząc na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, iż ze złożonego wniosku o przyznanie prawa pomocy wynika, iż skarżący wspólnie z żoną I. K. prowadzi gospodarstwo rolne o pow. 3,91 ha fizycznych. Gospodarstwo rolne przynosi niewielkie dochody, od kilku lat małżonka skarżącego prowadzi zakład fotograficzny. Jednakże dochód z tej działalności także jest niewielki, w 2007 roku stanowił bowiem kwotę 11.046,68 zł.
Oprócz gospodarstwa rolnego majątek rodziny stanowią nieruchomości w postaci domu o pow. 100 m2 oraz budynków gospodarczych.
Na utrzymaniu skarżącego i jego żony pozostaje czworo małych dzieci, z których najmłodsze urodziło się w maju 2008 roku. Małżonkowie nie posiadają żadnych innych dochodów, oszczędności i przedmiotów o wartości przekraczającej 3000 euro.
Ponadto skarżący nie zatrudnia i nie pozostaje w innym stosunku prawnym z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym i rzecznikiem patentowym.
Biorąc po uwagę powyższe okoliczności, Sąd uznał, iż wniosek skarżącego zasługuje na uwzględnienie i przyznał mu prawo pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawego. W ocenie Sądu przedstawiona we wniosku sytuacja majątkowa rodziny oraz jej wpływ na zdolności płatnicze skarżącego powoduje, iż nie jest on w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, co uzasadnia przyznanie prawa pomocy we wnioskowanym zakresie.
Z tych względów, na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 w związku z art. 245 § 2 i
art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., orzeczono jak w postanowieniu.
A.T.-P.

Uzasadnienie wyroku