I SA/Po 946/09 – Postanowienie WSA w Poznaniu


Sygnatura:
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2009-11-04
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Jerzy Małecki /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w P. w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Jerzy Małecki po rozpoznaniu w dniu […] […] r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. O. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w P. z dnia […] r. Nr […] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania p o s t a n a w i a odrzucić skargę /-/ J. Małecki
Uzasadnienie: Zaskarżone postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w P. z dnia […] […] r. Nr […] zostało skarżącemu skutecznie doręczone w dniu […] 2009 r. (k. 32 akt administracyjnych). Powyższe postanowienie zawiera prawidłowe pouczenie o prawie jego zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w P. w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia – za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w P.
Z znajdującego się w aktach sądowych dowodu nadania listem poleconym skargi (s. 19) wynika, iż została ona nadana w dniu […] 2009 r., a więc z uchybieniem 30-dniowego terminu do wniesienia skargi.
Z tych względów, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 w związku z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) – Sąd orzekł jak w postanowieniu.
/-/ J. Małecki

Uzasadnienie wyroku