II SA/Gd 701/07 – Postanowienie WSA w Gdańsku


Sygnatura:
6139 Inne o symbolu podstawowym 613
Hasła tematyczne:
Prawo pomocy
Sygn. powiązane: II OZ 1026/08
II OZ 423/09
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2007-10-24
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Treść wyniku:
Odmówiono przyznania prawa pomocy
Sędziowie:
Agnieszka Dusza-Kasprzyk /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku Agnieszka Dusza-Kasprzyk po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2009r.na posiedzeniu niejawnym wniosku M. K. o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 6 sierpnia 2007r., nr […] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia w sprawie grzywny w celu przymuszenia do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego postanawia: odmówić wnioskodawcy przyznania prawa pomocy.
Uzasadnienie: M. K. wnioskiem z dnia 27 sierpnia 2009r. zwróciła się o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.
We wniosku podał, że nie posiada środków na opłacenie kosztów sądowych. Wskazał, iż wspólne gospodarstwo domowe prowadzi z synem i córką. Jedynym jego majątkiem są dwa lokale użytkowe. Dochodów żadnych nie posiada.
W związku z powziętymi wątpliwościami co do możliwości płatniczych wnioskodawcy, Sąd, pismem z dnia 2 września 2009 r. (doręczonym w dniu 4 wrzesnia 2009 r.), zobowiązał go do przedłożenia następujących dokumentów źródłowych: odpisów wszystkich złożonych przez niego zeznań podatkowych za rok 2008, a w przypadku ich nieskładania stosownego zaświadczenia w tym przedmiocie z właściwego urzędu skarbowego, wyciągów i wykazów z ostatnich trzech miesięcy ze wszystkich posiadanych przez niego rachunków bankowych, w tym kont i lokat dewizowych, a w przypadku ich nieposiadania złożenia stosownego oświadczenia w tym przedmiocie, decyzji PUP potwierdzającej posiadanie statusu osoby bezrobotnej, złożenia wyjaśnień czy dzieci wskazane we wniosku na stałe mieszkają z wnioskodawcą, czy wnioskodawca pobiera na dzieci świadczenia rodzinne, gdzie jest matka dzieci, czy na dzieci są zasądzone alimenty, wyjaśnienia gdzie skarżący wraz z dziećmi mieszka, do kogo należy nieruchomość przy ul. 11-Listopada 4 w Bytowie, kto jeszcze tam zamieszkuje, jakie są koszty utrzymania tej nieruchomości i kto je ponosi, wskazane we wniosku zadłużenie wobec banku powstało w związku z jakimi okolicznościami, o ile jest to niespłacony kredyt to na jaki cel został zaciągnięty, jakie zabezpieczenie zostało udzielone w związku z tym kredytem, oświadczenia w przedmiocie zarejestrowanych na skarżącego pojazdów mechanicznych (podania marki, roku produkcji, daty zakupu i aktualnej wartości).
Wnioskodawca na powyższe wezwanie nie odpowiedział.
Stosownie do art. 245 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (§ 2), natomiast prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (§ 3). W przypadku osób fizycznych prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym – gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania (art. 246 § 1 pkt 1) a w zakresie częściowym – gdy osoba ta wykaże, iż nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (pkt 2 cyt. wyżej przepisu).
Ponieważ wskazane przepisy stanowią odstępstwo od generalnej zasady ponoszenia kosztów postępowania sądowoadministracyjnego zawartej w art. 199 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, to rzeczą wnioskodawcy jako zainteresowanego jest wykazanie, iż jego sytuacja materialna jest na tyle trudna, że uzasadnia wyjątkowe traktowanie, o którym mowa w przytoczonych przepisach. Tym samym to na nim spoczywa ciężar dowodu, że znajduje się w sytuacji uprawniającej go do skorzystania z prawa pomocy, zaś rozstrzygnięcie Sądu w tej kwestii zależy od tego, co zostanie przez stronę udowodnione.
Sam zainteresowany uniemożliwił Sądowi pełną ocenę jego możliwości płatniczych. Sąd zaś nie jest zobowiązany do prowadzenia dochodzeń w sytuacji, gdy dokładne dane umożliwiające pełną ocenę stanu majątkowego oraz możliwości płatniczych wnioskodawcy nie są znane, gdyż uchyla się on od złożenia stosownych dokumentów, oświadczeń w tym przedmiocie. Jak już bowiem wskazano sprawą zainteresowanego jest wykazanie zasadności złożonego wniosku w świetle ustawowych przesłanek przyznania prawa pomocy.
Z tych względów Sąd, na podstawie przepisu art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Uzasadnienie wyroku