II OZ 1026/08 – Postanowienie NSA


Sygnatura:
6139 Inne o symbolu podstawowym 613
Hasła tematyczne:
Odrzucenie zażalenia
Sygn. powiązane: II SA/Gd 701/07
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2008-09-01
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Oddalono zażalenie
Sędziowie:
Paweł Miładowski /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Dnia 8 października 2008 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Paweł Miładowski po rozpoznaniu w dniu 8 października 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia M. K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 22 kwietnia 2008 r., sygn. akt II SA/Gd 701/07, odrzucające zażalenie M. K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie odmowy przyznania prawa pomocy w sprawie ze skargi M. K. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia […] nr […] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia w sprawie grzywny w celu przymuszenia do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego postanawia: oddalić zażalenie
Uzasadnienie: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku postanowieniem z dnia 19 czerwca 2008 r. odrzucił zażalenie M. K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie odmowy przyznania prawa pomocy w sprawie z jego skargi na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia […] nr […] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia w sprawie grzywny w celu przymuszenia do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego.
Sąd I instancji w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia wskazał, że skarżący odpis postanowienia z dnia 17 marca 2008 r. wraz z uzasadnieniem, oraz pouczenie o sposobie i terminie wniesienia zażalenia otrzymał w dniu 28 marca 2008 r. Zatem siedmiodniowy termin do wniesienia zażalenia upłynął 4 kwietnia 2008 r. Natomiast M. K. wniósł zażalenie na powyższe postanowienie w dniu 7 kwietnia 2008 r. Z tego powodu Sąd I instancji na podstawie art. 178 w związku z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej zwanej "P.p.s.a.") zażalenie odrzucił
Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł skarżący domagając się jego uchylenia. W uzasadnieniu zażalenia wskazał okoliczności niezwiązane z przedmiotem zaskarżonego postanowienia, a dotyczące odmowy przyznania mu prawa pomocy.
Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.
Przede wszystkim należy zaznaczyć, że stosownie do art. 194 § 2 P.p.s.a., zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od doręczenia postanowienia. Zgodnie zaś z art. 178 tej ustawy, wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną – a na mocy art. 197 § 2 P.p.s.a. również zażalenie – wniesione po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalne. Zatem jak wynika z powołanych przepisów, w przypadku uchybienia przez stronę terminowi do wniesienia danego środka zaskarżenia Sąd zobowiązany jest do jego odrzucenia, bez względu na przyczynę tego uchybienia. Okoliczności mające wpływ na niedotrzymanie ustawowego terminu mogą być brane pod uwagę jedynie przy rozpoznawaniu wniosku o przywrócenie terminu, co jednak nie jest przedmiotem zaskarżonego orzeczenia, którym odrzucono zażalenie.
W niniejszej sprawie postanowienie Sądu I instancji z dnia 17 marca 2008 r. wraz ze stosownym pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia środka odwoławczego, zostało doręczone skarżącemu dnia 28 marca 2008 r., stąd termin do wniesienia zażalenia na to orzeczenie upływał dnia 4 kwietnia 2008 r. Niewątpliwie zatem złożenie przez M. K. zażalenia dopiero w dniu 8 kwietnia 2007 r. nastąpiło z uchybieniem wskazanego terminu, powodując odrzucenie tego środka zaskarżenia.
W związku z tym, trafnie przyjął Sąd I instancji, że uchybiono siedmiodniowemu terminowi do wniesienia przedmiotowego środka odwoławczego.
Z tych względów Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Uzasadnienie wyroku