II FSK 1180/07 – Postanowienie NSA


Sygnatura:
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła tematyczne:
Inne
Sygn. powiązane: I SA/Op 288/06
Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2007-08-01
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Odrzucono wniosek o uzupełnienie wyroku Sądu
Sędziowie:
Stefan Babiarz /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA : Stefan Babiarz po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej wniosku T. W. o uzupełnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 lipca 2009 r., sygn. akt II FSK 1180/07 w sprawie ze skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w O. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 17 maja 2007 r. sygn. akt I SA/Op 288/06 w sprawie ze skargi T. W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w O. z dnia 3 sierpnia 2006 r. nr […] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w podatku dochodowym od osób fizycznych postanawia odrzucić wniosek.
Uzasadnienie: Wyrokiem z dnia 14 lipca 2009 r., sygn. akt II FSK 1180/07 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Dyrektora Izby Skarbowej w O. z dnia 17 maja 2007 r., sygn. akt I SA/Op 288/06 w sprawie ze skargi T. W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w O. z dnia 3 sierpnia 2006 r. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w podatku dochodowym od osób fizycznych.
Wnioskiem z dnia 28 września 2009 r. pełnomocnik T. W. wniósł o zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego wg norm prawem przewidzianych.
Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Wniosek pełnomocnika strony w przedmiocie zasądzenia kosztów postępowania, tj. wniosek o uzupełnienie wyroku NSA z dnia 14 lipca 2009 r. należy uznać za niedopuszczalny. Stosownie do treści art. 157 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) – zwanej dalej p.p.s.a., strona może w ciągu czternastu dni od doręczenia wyroku z urzędu zgłosić wniosek o jego uzupełnienie, jeżeli sąd nie orzekł o całości skargi albo nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które według przepisów ustawy powinien był zamieścić z urzędu.
Jak wynika z akt przedmiotowej sprawy wyrok został doręczony pełnomocnikowi T. W. dnia 24 sierpnia 2009 r., natomiast wniosek o uzupełnienie wyroku został sporządzony dopiero w dniu 28 września 2007 r., a zatem po upływie czternastodniowego terminu wskazanego w art. 157 § 1 p.p.s.a. Jednocześnie z wnioskiem strona nie wniosła o przywrócenie terminu do jego złożenia.
Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 64 § 3 w zw. z art. 58 § 1 pkt 2 i w zw. z art. 193 p.p.s.a., Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji.

Uzasadnienie wyroku