I SA/Ol 174/08 – Postanowienie WSA w Olsztynie


Sygnatura:
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 644 oraz od 646-652
Hasła tematyczne:
Koszty sądowe
Sygn. powiązane: II GSK 935/08
Skarżony organ:
Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej
Data:
2008-05-12
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Treść wyniku:
zwrócono wpis
Sędziowie:
Renata Kantecka /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Kantecka po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2009r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Spółki A na wynik kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia "[…]", Nr "[…]" w przedmiocie wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z umów prywatyzacyjnych postanawia: zwrócić z urzędu uiszczony wpis w kwocie 200 zł (słownie: dwieście).
Uzasadnienie: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie postanowieniem z dnia 7 lipca 2008r. sygn. akt I SA/Ol 174/08 odrzucił skargę Spółki A na wymieniony wynik kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej. Postanowieniem z dnia 16 września 2009r. , sygn. akt II GSK 935/08, Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną wniesioną na ww. postanowienie.
W tej sytuacji została wypełniona dyspozycja art.232 § 1 pkt 1 lit.a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz.1270 ze zm.), zwanej dalej w skrócie p.p.s.a., zgodnie z którym sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego.
Część powołanego przepisu, w którym mowa o odrzuceniu przed wysłaniem odpisu skargi organowi, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, nie znajduje zastosowania w odniesieniu do skarg rozpoczynających postępowanie przed sądem z uwagi na tryb wnoszenia skarg – za pośrednictwem organu. W ocenie sądu występuje zatem podstawa do zwrotu całego uiszczonego wpisu, w przypadku odrzucenia skargi z powodu niedopuszczalności drogi sądowej (art.58 §1 pkt 1 p.p.s.a.).
Wobec powyższego Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art.232 § 2 w związku z art.232 § 1 pkt 1 lit.a p.p.s.a. postanowił jak w sentencji.

Uzasadnienie wyroku