I SA/Ol 745/09 – Postanowienie WSA w Olsztynie


Sygnatura:
6300 Weryfikacja zgłoszeń celnych co do wartości celnej towaru, pochodzenia, klasyfikacji taryfowej; wymiar należności celny
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne:
Koszty sądowe
Umorzenie postępowania
Skarżony organ:
Dyrektor Izby Celnej
Data:
2009-11-16
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Treść wyniku:
Umorzono postępowanie sądowe
Sędziowie:
Renata Kantecka /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Renata Kantecka po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2009r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Spółki A na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia "[…]", Nr "[…]" w przedmiocie określenia kwoty długu celnego oraz kwoty podatku od towarów i usług postanawia 1. umorzyć postępowanie, 2. zwrócić skarżącej wpis w kwocie 101,50 zł ( stu jeden zł i 50/100)
Uzasadnienie: Spółka A zaskarżyła decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia "[…]" , Nr "[…]".
Wnioskiem z dnia 28 października 2009 r. skarżąca cofnęła złożoną skargę. W uzasadnieniu wniosku wyjaśniła, że otrzymała od dostawcy świadectwo pochodzenia typu A, które uprawnia ją do złożenia korekty zgłoszenia celnego i zwolnienia lub umorzenia towaru od cła. Tym samym w ocenie wnioskodawczyni postępowanie sądowoadministracyjne stało by się po części bezprzedmiotowe.
Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej cyt. jako p.p.s.a.) cofnięcie skargi wiąże sąd. Sąd uzna jednakże cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.
Analizując okoliczności sprawy sąd uznał, iż nie zachodzą przesłanki przewidziane w art. 60 p.p.s.a. i w związku z tym cofnięcie skargi jest dopuszczalne.
Mają powyższe na względzie na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. orzeczono jak w punkcie pierwszym sentencji postanowienia.
O zwrocie wpisu orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 2 p.p.s.a z uwagi na cofnięcie skargi przed rozpoczęciem posiedzenia, na które sprawa została skierowana.

Uzasadnienie wyroku