III SA/Po 721/09 – Postanowienie WSA w Poznaniu


Sygnatura:
6550
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Skarżony organ:
Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Data:
2009-09-10
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Beata Sokołowska /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Beata Sokołowska Sędziowie Protokolant po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2009 r. przy udziale na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. S. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia … r. Nr … w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego postanawia : odrzucić skargę /-/B. Sokołowska
Uzasadnienie: Zarządzeniem z dnia 14 września 2009r. wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie … zł w terminie 7 dni od doręczenia pisma pod rygorem jej odrzucenia. Wezwanie to doręczono dorosłemu domownikowi – matce skarżącego – A. w dniu 18 września 2009r. – k. 15 akt sądowych.
Skarżący nie dokonał wpłaty przedmiotowej kwoty w wyznaczonym 7 – dniowym terminie ( czyli do dnia 25 września 2007r. ). Z tego względu jego skarga podlegała odrzuceniu na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).
/-/B. Sokołowska

Uzasadnienie wyroku