IV SA/Gl 222/09 – Postanowienie WSA w Gliwicach


Sygnatura:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Hasła tematyczne:
Koszty sądowe
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-03-24
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Treść wyniku:
Przyznano wynagrodzenie płatne z budżetu państwa
Sędziowie:
Małgorzata Walentek /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Małgorzata Walentek po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2009 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. H. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia […] nr […] w przedmiocie odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w kwestii wniosku pełnomocnika strony skarżącej o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej postanawia: przyznać adwokatowi R.S. kwotę […]zł ([…] i […] groszy) tytułem ponoszonych przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.
Uzasadnienie: Postanowieniem z dnia 29 czerwca 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach przyznał M. H. prawo pomocy poprzez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. dnia […] nr […] w przedmiocie odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.
Na tej podstawie Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w K. wyznaczył dla skarżącego pełnomocnika w osobie adwokata R. S., który działając w ramach udzielonego przez M. H. pełnomocnictwa reprezentował stronę w postępowaniu przed sądem I instancji.
Na rozprawie, który odbyła się w dniu 2 października 2009 r. pełnomocnik strony skarżącej wniósł o zasądzenie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oświadczając jednocześnie, że koszty te nie zostały w całości ani w części pokryte.
Wyrokiem z dnia 2 października 2009 r. Sąd oddalił skargę M. H.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Zgodnie z art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 z późn. zm. zwanej dalej w skrócie P.p.s.a.) wyznaczony adwokat ma prawo do wynagrodzenia za podjęte czynności w zakresie nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków. Pełnomocnik ustanowiony w ramach przyznanego stronie prawa pomocy otrzymuje wynagrodzenie, o którym mowa w art. 250 P.p.s.a. w związku z faktycznym udzielaniem pomocy prawnej.
Szczegółowe zasady ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej, udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. nr 163, poz. 1348), zwane dalej rozporządzeniem.
Stosownie do regulacji § 19 rozporządzenia koszty nieopłaconej pomocy prawnej ponoszone przez Skarb Państwa obejmują opłatę w wysokości nie wyższej niż 150 % stawek minimalnych, o których mowa w rozdziałach 3 – 5 oraz niezbędne, udokumentowane wydatki adwokata.
W myśl § 18 ust. 1 pkt 1 lit. "c" rozporządzenia stawki minimalne wynoszą w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w pierwszej instancji 240 zł.
Mając na uwadze powyższe uregulowania Sąd przyznał adwokatowi R. S. za reprezentowanie strony w postępowaniu przed sądem I instancji wynagrodzenie w wysokości […] zł, a więc w stawce minimalnej, którą zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia należało powiększyć o 22 % podatku VAT.
Mając wszystko powyższe na uwadze Sąd orzekł, jak w sentencji.

Uzasadnienie wyroku