II SA/Łd 872/09 – Postanowienie WSA w Łodzi


Sygnatura:
6016 Ochrona przeciwpożarowa
Hasła tematyczne:
Administracyjne postępowanie
Wstrzymanie wykonania aktu
Skarżony organ:
Komendant Państwowej Straży Pożarnej
Data:
2009-10-23
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Treść wyniku:
Oddalono wniosek
Sędziowie:
Joanna Sekunda-Lenczewska /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Dnia 17 listopada 2009 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Joanna Sekunda-Lenczewska po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2009 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego oraz wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi A Spółki z o.o. z siedzibą w U. na decyzję […] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Ł. z dnia […] znak: […] w przedmiocie zakazu eksploatacji budynku do czasu usunięcia nieprawidłowości postanawia: 1. oddalić wniosek o przeprowadzenie postępowanie mediacyjnego; 2. odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.
Uzasadnienie: W dniu 18 września 2009 roku A Spółka z o.o. z siedzibą w U. wniosła skargę na decyzję […] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Ł. z dnia […] roku znak: […] , utrzymującą w mocy decyzję Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w P. z dnia […] roku, znak: […], którą organ zakazał stronie skarżącej eksploatacji budynku Zamku w U. w części II i III piętra do czasu usunięcia nieprawidłowości, których istnienie może powodować zagrożenie życia ludzi.
W treści skargi ponadto zawarto wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, który strona uzasadniła tym, że niezwłocznie po otrzymaniu decyzji organu
I instancji zaprzestała eksploatacji części hotelowej i z tego powodu nie uzyskuje
z tytułu działalności hotelarskiej oraz organizowania konferencji przychodu
w wysokości około 70.000 złotych miesięcznie. Strona podniosła, że już trzeci miesiąc nie prowadzi działalności na terenie Zamku a prace budowlane związane
z zapewnieniem bezpieczeństwa pożarowego wciąż trwają.
Strona skarżąca wniosła także o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego "celem ponownego przeanalizowania treści zaskarżonej decyzji i rozważenia jej zmiany poprzez zastosowanie art. 26 ust. 1 pkt ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej".
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Zgodnie z treścią art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., cytowanej dalej jako "p.p.s.a.") wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Rozstrzygając wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu Sąd jest związany zamkniętym katalogiem przesłanek pozytywnych: niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody oraz niebezpieczeństwo spowodowania trudnych do odwrócenia skutków (art. 61 § 3 p.p.s.a.).
Z treści powołanego art. 61 § 3 p.p.s.a. wynika, iż chodzi o taką szkodę, która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego
i wyegzekwowanego świadczenia, ani też nie będzie możliwe przywrócenie pierwotnego stanu.
Dolegliwość finansowa, jaka spotkała stronę skarżącą, z powodu zaprzestania eksploatacji budynku nie została uprawdopodobniona przez wnioskodawcę, zwłaszcza, że strona ograniczyła się do podania jedynie miesięcznego przychodu. Wskazanie, iż trwają prace budowlane zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego nie wyjaśnia jaką znaczną szkodę bądź spowodowanie jakich skutków trudnych do odwrócenia mogą one wywołać.
Warto podkreślić, że to na wnioskodawcy spoczywa obowiązek przedstawienia okoliczności, które pozwolą Sądowi na dokonanie oceny, czy spełnione są przesłanki uzasadniające wstrzymanie wykonania aktu lub czynności. Niewskazanie we wniosku okoliczności uzasadniających twierdzenie, że zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków oznacza brak przesłanek udzielenia ochrony tymczasowej przez Sąd.
W tym stanie rzeczy, Sąd na podstawie art. 61 § 3 i § 5 p.p.s.a. orzekł jak
w sentencji.
m.ch.

Uzasadnienie wyroku