III SA/Gd 473/09 – Postanowienie WSA w Gdańsku


Sygnatura:
6050 Obowiązek meldunkowy
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Wojewoda
Data:
2009-10-19
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Elżbieta Kowalik-Grzanka /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Kowalik – Grzanka po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. O. na decyzję Wojewody z dnia 25 czerwca 2009 r., nr […] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego postanawia odrzucić skargę.
Uzasadnienie: Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 20 października 2009 r., na podstawie art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) stosownie do § 2 ust. 3 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.) M. O. został zobowiązany do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 100,00 zł.
W wydanym zarządzeniu zakreślono termin 7 dni na jego wykonanie oraz rygor odrzucenia skargi.
Stosowne wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego skarżącemu doręczono w dniu 26 października 2009 r. (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru w aktach sprawy – k. […]).
Mimo rygoru odrzucenia skargi skarżący nie wykonał w/w zarządzenia i wpis sądowy nie został uiszczony.
Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu przez sąd.
Wobec powyższego, na mocy powołanego przepisu, Sąd zobligowany był wniesioną skargę odrzucić.

Uzasadnienie wyroku