III SA/Po 783/09 – Postanowienie WSA w Poznaniu


Sygnatura:
6305 Zwrot należności celnych
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Skarżony organ:
Dyrektor Izby Celnej
Data:
2009-09-29
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Beata Sokołowska /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Beata Sokołowska Sędziowie Protokolant po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2009 r. przy udziale na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Sp. z o. o. w P. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia … r. nr … w przedmiocie odmowy zmiany decyzji ostatecznej dotyczącej zwrotu cła postanawia: odrzucić skargę /-/B. Sokołowska
Uzasadnienie: Zarządzeniem z dnia 29 września 2009r. wezwano stronę skarżącą do usunięcia braków formalnych skargi poprzez uwierzytelnienie dołączonej do niej kserokopii odpisu z KRS ( względnie poprzez nadesłanie odpisu z KRS w oryginale ) – w terminie 7 dni od doręczenia pisma pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie doręczono pełnomocnikowi skarżącej spółki w dniu 5 października 2009 r. – k. 25 akt sądowych. Termin do uzupełnienia braków skargi upływał wobec tego z dniem 12 października 2009 r.
Skarżąca przedłożyła kserokopię odpisu z KRS uwierzytelnioną za zgodność z oryginałem w liście przewozowym nadanym za pośrednictwem firmy "D." w dniu 12 października 2009 r. (k. 44).
Zgodnie z art. 83 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) oddanie danego pisma procesowego w polskim urzędzie pocztowym lub w polskim urzędzie konsularnym jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Natomiast oddanie pisma w przedsiębiorstwie przewozowym innym niż polski urząd pocztowy nie oznacza zachowania terminu do dokonania określonej czynności procesowej, jeżeli w wyznaczonym terminie pismo nie wpłynęło do sądu (zob. m. in. B. Dauter i in., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2006, s. 200; postanowienie SN z 30 kwietnia 2001r., I PKN 879/00, OSNP 2003/5/125 oraz postanowienie NSA z 24 czerwca 2008 r., II OZ 652/08, lex nr 493746).
Z tego względu należało uznać, iż przedmiotowy brak skargi został usunięty przez stronę po wyznaczonym 7 dniowym terminie, albowiem przesyłka nadana za pośrednictwem prywatnego przedsiębiorstwa przewozowego w dniu 12 października 2009 r. wpłynęła do tutejszego Sądu w dniu 13 października 2009 r. (k. 26).
Strona skarżąca nie uzupełniła ostatecznie powyższych braków skargi w wyznaczonym 7 – dniowym terminie. Z tego względu podlegała ona odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
/-/B. Sokołowska

Uzasadnienie wyroku