I SA/Bd 365/09 – Postanowienie WSA w Bydgoszczy


Sygnatura:
6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.)
Hasła tematyczne:
Prawo pomocy
Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2009-06-08
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Treść wyniku:
Ustanowino radcę prawnego
Sędziowie:
Michał Kujawa /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy Michał Kujawa po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. P. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia […] r. nr […] w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodów ewidencjonowanych postanowił: 1. ustanowić radcę prawnego, 2. oddalić wniosek w pozostałym zakresie
Uzasadnienie: W dniu 5 listopada 2009r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wpłynął wniosek (formularz PPF) A. P. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym tj.: zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata
Konieczność przyznania prawa pomocy strona skarżąca uzasadnia trudną sytuacją finansową oraz zdrowotną. We wspólnym gospodarstwie domowym zamieszkuje wraz z żoną. Jedynym dochodem wnioskującego jest świadczenie rentowe z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w wysokości 598 zł, natomiast żona uzyskuje wynagrodzenie wynoszące 950 zł. Skarżący podał, że jest właścicielem mieszkania o powierzchni 54 m2, na utrzymanie którego przeznacza miesięcznie około 600 zł, zaś na zakup leków około 300 zł. Oświadcza, że nie posiada oszczędności oraz przedmiotów wartościowych.
Referendarz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zważył, co następuje:
Należy zaznaczyć, iż prawo pomocy polega na tym, iż strona zostaje zwolniona przez Sąd od kosztów sądowych oraz uzyskuje uprawnienie do udzielenia pełnomocnictwa wyznaczonemu adwokatowi, radcy prawnemu, doradcy podatkowemu lub rzecznikowi patentowemu bez ponoszenia jego wynagrodzenia i wydatków ( art. 244 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm., zwanej dalej p.p.s.a.)
Przepis art. 245 p.p.s.a. przewiduje możliwość przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika w sytuacji, kiedy osoba fizyczna wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania (art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a.). Z kolei prawo pomocy w zakresie częściowym (art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a.) polega na zwolnieniu tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tyko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Następuje w sytuacji, jeżeli osoba fizyczna wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania dla siebie i rodziny.
Mając na względzie, iż sytuacja finansowa skarżącego nie uległa zmianie od dnia wydania postanowienia z dnia 14 lipca 2009r. przez referendarza tut. Sądu postanowiono ustanowić zgodnie z wnioskiem radcę prawnego. Tym samym wskazać należy, że skarżącemu zostało przyznane prawo pomocy w zakresie całkowitym w oparciu o przepis art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a., dlatego też wniosek w pozostałym zakresie uległ oddaleniu, gdyż skarżący korzysta już ze zwolnienia od kosztów sądowych.
Z tych powodów, na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 w zw. z art.258 § 2 pkt 7 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowiono jak w sentencji.

Uzasadnienie wyroku