I SA/Go 426/09 – Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp.


Sygnatura:
6115 Podatki od nieruchomości
Hasła tematyczne:
Podatkowe postępowanie
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-08-17
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Treść wyniku:
Zawieszono postępowanie
Sędziowie:
Stefan Kowalczyk /przewodniczący sprawozdawca/
Krystyna Skowrońska-Pastuszko
Dariusz Skupień

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Stefan Kowalczyk (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Krystyna Skowrońska-Pastuszko Sędzia WSA Dariusz Skupień Protokolant st. sekr. sąd. Agnieszka Baczuń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 listopada 2009 r. sprawy ze skargi T S.A. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia […] r. nr […] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2008 r. postanawia: zawiesić postępowanie.
Uzasadnienie: I SA / Go 426 / 09
U Z A S A D N I E N I E
Skarżąca T S.A. wniosła skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia […].05.2009 roku nr […] utrzymującą w mocy decyzję Wójta Gminy z dnia […].03.2009 roku wydanej w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomoćci za 2008 roku.
W toku postępowania sądowoadministracyjnego wniosła o zawieszenie postępowania wnioskiem z dnia […].11.2009 roku na podstawie art. 125 § 1 pkt. 1 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
W uzasadnieniu skarżąca wskazała iż PS S.A. złożyły skargę konstytucyjną / SK 21 / 07 / dotyczącą zbadania zgodności z Konstytucją RP art. 1a ust. 1 pkt. 2 w zw. z art. 2 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12.01.1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.
Nadto, wskazała że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w sprawie I SA / GL 110 / 09 skierował do Trybunału Konstytucyjnego pytanie prawne w sprawie zgodności przepisów art. 1a ust. 1 pkt. 2 w zw. z art. 2 ust. 1 pkt. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z art. 217 w zw. z art. 84 i art. 2 Konstytucji RP.
Natomiast zaskarżona decyzja została oparta na wskazanych wyżej przepisach, tak więc rozstrzygnięcie sprawy przez WSA w Gorzowie Wlkp. zależy od wyniku postępowania toczącego się przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie zbadania zgodności w / w przepisów z Konstytucją RP.
Zgodnie z art. 125 § 1 pkt. 1 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym.
W wskazanym przez skarżącą postępowaniu rozstrzygnięcia wymaga pytanie czy określone obiekty i urządzenia górnicze, zlokalizowane w podziemnym wyrobisku górniczym, wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, są podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości budowlami, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
Pytanie dotyczy sposobu kwalifikacji dla celów podatkowych m.in. urządzeń służących do dostarczania świeżego powietrza (tzw. lutniociągi), rurociągów do doprowadzania i odprowadzania wody, przewodów sieci energetycznej do napędu urządzeń do transportu i urabiania, przenośniki taśmowe lub zgrzebłowe służące do transportu, urządzenia służące do prowadzenia urabiania kopalin użytecznych, obudowy wyrobiska (podporowe i zmechanizowane), itp.
Natomiast w niniejszej sprawie rozstrzygnięcia wymaga czy linie kablowe, które bezsprzecznie wykorzystywane są do prowadzenia działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu. Odpowiedź na pytanie zadane Trybunałowi Konstytucyjnemu umożliwi rozstrzygnięcie powyższego problemu.
Tak więc jak z tego wynika odpowiedź na postawione pytanie ma bezpośredni wpływ na rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie.
W tym stanie rzeczy Sad na podstawie art. 125 § 1 pkt. 1 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postępowanie zawiesił.
Sędzia WSA K.Skowrońska-Pastuszko Sędzia WSA S.Kowlaczyk Sędzia WSA D.Skupień

Uzasadnienie wyroku