I SA/Gl 735/09 – Postanowienie WSA w Gliwicach


Sygnatura:
6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych
Hasła tematyczne:
Prawo pomocy
Skarżony organ:
Izba Skarbowa
Data:
2009-09-11
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Treść wyniku:
Zwolniono od kosztów sądowych
Sędziowie:
Gabriel Radecki /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Referendarz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach Gabriel Radecki po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P.L. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia […], nr […] w przedmiocie egzekucji świadczeń pieniężnych w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym p o s t a n a w i a zwolnić skarżącego od kosztów sądowych.
Uzasadnienie: Skarżący, reprezentowany przez pełnomocnika będącego radcą prawnym, wniósł o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych. Uzasadniając wniosek, podkreślił, że w chwili obecnej jest osobą bezrobotną i nie uzyskuje dochodu, pozostając wraz z dwójką dzieci na utrzymaniu małżonki otrzymującej wynagrodzenie w kwocie 2500 zł brutto. Zaznaczył, że kwota ta wystarcza jedynie na opłacenie podstawowych wydatków, które wyliczył na sumę […] zł miesięcznie. Według wniosku skarżący nie posiada żadnego majątku, poza nieruchomością stanowiącej jego miejsce zamieszkania oraz samochodem zajętym w toku postępowania egzekucyjnego.
Wykonując wezwanie referendarza sądowego, strona nadesłała większość żądanych dokumentów, oprócz wyciągu z rachunku bankowego jego małżonki oraz zaświadczenia potwierdzającego, że jest on osobą bezrobotną, nie mającą prawa do zasiłku, w szczególności: odpis zeznania podatkowego małżonki skarżącego za ubiegły rok (jako jedyne istotne źródło przychodu został w nim wskazany stosunek pracy), pismo banku informujące o zajęciu jego rachunku bankowego na kwotę […] zł, wyciąg z listy płac jego małżonki (według niego we wrześniu bieżącego roku "na konto" przekazano kwotę […] zł) oraz zaświadczenie, iż nie złożył on zeznania podatkowego za ubiegły rok.
Mając na względzie powyższe, zważono, co następuje:
Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej P.p.s.a.) przyznanie osobie fizycznej prawa pomocy w zakresie częściowym – czyli w myśl art. 245 § 3 P.p.s.a. obejmującym tylko zwolnienie od kosztów sądowych lub tylko ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika – następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Strona, wnosząc o przyznanie prawa pomocy w tym zakresie, powinna zatem udowodnić istnienie tego faktu. Innymi słowy, na skutek wskazanych przez nią dowodów musi zostać osiągnięty stan pewności co do tego, iż nie jest ona w stanie pokryć pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku dla koniecznego utrzymania.
Odnosząc te uwagi do rozpatrywanej sprawy, stwierdzić trzeba, że strona skarżąca w wystarczającym stopniu wykazała, iż powyższa przesłanka została spełniona, chociaż nie wykonała w całości wezwania do uzupełnienia danych zawartych we wniosku, nie przedkładając zaświadczenia w sprawie bezrobocia skarżącego oraz wyciągu z rachunku bankowego, na który zgodnie z treścią dostarczonego dokumentu księgowego przelewane jest wynagrodzenie jego małżonki. Niemniej jednak okoliczności, których udowodnieniu miały służyć wspomniane dowody, mogą być ustalone, aczkolwiek w sposób nie pozbawiony pewnych wątpliwości, na podstawie materiałów nadesłanych przez wnioskodawcę. Według zaświadczenia organu podatkowego nie wykazał on wszak żadnych dochodów do opodatkowania za ubiegły rok, zaś w zeznaniu podatkowym jego małżonki wskazano głównie dochody ze stosunku pracy. Niewątpliwie przy tym wynagrodzenie tej małżonki nie może być uznane za wystarczające dla pokrycia zarówno kosztów utrzymania trzyosobowej rodziny, jak i kosztów sądowych
w sprawie, choćby w najmniejszej wysokości przewidzianej prawem.
Nie można również tracić z pola widzenia postępowania egzekucyjnego toczącego się wobec skarżącego, dotyczącego kwot, których spłata przekracza jego obecne możliwości finansowe.
Wobec powyższego, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art.
258 § 1 i § 2 pkt 7 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji.

Uzasadnienie wyroku