II SA/Bk 539/09 – Postanowienie WSA w Białymstoku


Sygnatura:
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Hasła tematyczne:
Wstrzymanie wykonania aktu
Skarżony organ:
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Data:
2009-08-19
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Treść wyniku:
Odmówiono wstrzymania wykonania zaskarżonego postanowienia
Sędziowie:
Mirosław Wincenciak /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Mirosław Wincenciak (spr.), , , po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku T. I. spółka z o.o. w G. o wstrzymanie zaskarżonego postanowienia w sprawie ze skargi T. I. spółka z o.o. w G. na postanowienie [,,,] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia […] czerwca 2009 r. Nr […] w przedmiocie nałożenie kary z tytułu nielegalnego użytkowania lokalu p o s t a n a w i a odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonego postanowienia
Uzasadnienie: T. I. sp. z.o.o. w G. złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargę na postanowienie […] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego B. z 8 czerwca 2009 r., znak WOP.PB.402-86/09 w przedmiocie nałożenia kary z tytułu nielegalnego użytkowania lokalu. Skarżąca spółka wniosła przy tym o wstrzymanie wykonania przedmiotowej decyzji. Uzasadniając wniosek strona skarżąca podniosła, iż natychmiastowe wykonanie decyzji może spowodować dla niej dotkliwą szkodę, z uwagi na rozmiar nałożonej kary.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
W świetle art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zasadą jest,
że wniesienie skargi do sądu administracyjnego nie wstrzymuje wykonania zaskarżonej decyzji. Sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie
o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części zaskarżonego aktu lub czynności, jednak zastosowanie tej tzw. tymczasowej ochrony skarżącego wymaga wykazania, iż zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków – art. 61 §3 cyt. ustawy. Katalog przesłanek warunkujących wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności jest zamknięty, a wykazanie istnienia tych przesłanek leży po stronie skarżącego
(zob. J.P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wyd. LexisNexis, Warszawa 2004, s. 124). W orzecznictwie sądów administracyjnych wypracowano stanowisko, zgodnie z którym ocena wystąpienia przesłanek wstrzymania wykonania aktu lub czynności jest dokonywana w oparciu o wniosek, jak i materiał dowodowy zgromadzony w aktach sprawy. Uzasadnienie takiego wniosku powinno odnosić się do konkretnych okoliczności pozwalających wywieść, że wstrzymanie zaskarżonego aktu lub czynności jest zasadne w stosunku do wnioskodawcy. Jego twierdzenia powinny zostać poparte dokumentami źródłowymi, zwłaszcza dotyczącymi jego sytuacji finansowej oraz majątkowej (postanowienie NSA z 30 listopada 2004 r., sygn. akt GZ 120/04; postanowienie NSA z 18 maja 2004 r., sygn. akt FZ 65/04).
W ocenie Sądu w przedmiotowej sprawie skarżąca spółka nie wykazała, że ewentualne wykonanie postanowienia wyrządzi jej znaczne szkody lub spowoduje trudne do odwrócenia skutki. Niebezpieczeństwa wystąpienia takich skutków nie uzasadnia lakoniczne stwierdzenie, że zapłata kwoty 60.000,00 zł tytułem kary za nielegalne użytkowanie lokalu biurowego może doprowadzić do negatywnych skutków ekonomicznych dla skarżącej. Strona skarżąca nie uzasadniła bowiem w sposób dostateczny swojego stanowiska, tj. nie przedstawiła wystarczających argumentów, które pozwalałby stwierdzić, iż niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków jest w przedmiotowej sprawie rzeczywiście realne.
Sąd pragnie przy tym zwrócić uwagę, że niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków ma miejsce, gdy nie będzie już możliwy późniejszy zwrot spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia, lub powrót do stanu pierwotnego. Kara z tytułu nielegalnego użytkowania lokalu biurowego ma tymczasem charakter pieniężny i z natury rzeczy skutki wykonania tego zobowiązania są odwracalne. Jej uregulowanie nie tworzy z reguły takiego stanu rzeczy, w którym strona poniosłaby znaczną szkodę lub wystąpiłyby trudne do odwrócenia skutki. W przypadku ewentualnego uwzględnienia skargi istnieje oczywista możliwość zwrotu zapłaconej kwoty, wraz z naliczonym oprocentowaniem.
W tym stanie rzeczy Sąd uznał za zasadne odmówić udzielenia ochrony tymczasowej w postaci wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji, orzekając
w oparciu o art. 61 § 3 i § 5 cytowanej ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jak w sentencji postanowienia.

Uzasadnienie wyroku