II SA/Bk 636/09 – Postanowienie WSA w Białymstoku


Sygnatura:
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
638 Sprawy egzekucji administracyjnej;  egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Skarżony organ:
Wojewoda
Data:
2009-10-05
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Mirosław Wincenciak /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Mirosław Wincenciak (spr.), , , po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. W. na postanowienie Wojewody […] z dnia […] sierpnia 2009 r. Nr […] w przedmiocie uznania za nieuzasadnione zarzutów wniesionych w sprawie egzekucji administracyjnej dotyczącej obowiązku rozbiórki obiektu budowlanego p o s t a n a w i a odrzucić skargę.
Uzasadnienie: B. W. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargę na postanowienie Wojewody […] z dnia […] sierpnia
2009 r., znak: […] w przedmiocie uznania za nieuzasadnione zarzutów wniesionych w sprawie egzekucji administracyjnej dotyczącej obowiązku rozbiórki obiektu budowlanego.
Zarządzeniem z dnia 5 października 2009 r. wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 złotych w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.
Odpis ww. zarządzenia strona skarżąca otrzymała w dniu 12 października
2009 r. (dowód: zwrotne potwierdzenia odbioru – k. 13). W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 19 października 2009 r. (poniedziałek) skarżący nie uiścił wymaganego wpisu sądowego (dowód: k. 14).
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Zgodnie z przepisem art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 roku – Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej cytowanej: p.p.s.a., sąd jest zobowiązany do odrzucenia skargi w przypadku nie uzupełnienia jej braków formalnych w wyznaczonym terminie. W myśl natomiast
art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a., sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. Skarga, od której pomimo wezwania nie zostanie uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.
W rozpoznawanej sprawie skarżący mimo prawidłowego wezwania, z jednoczesnym pouczeniem o skutkach, nie uiścił wymaganego wpisu sądowego.
Wobec powyższego Sąd, działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i §3 oraz
art. 220 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Uzasadnienie wyroku