II SA/Gl 970/09 – Postanowienie WSA w Gliwicach


Sygnatura:
6299 Inne o symbolu podstawowym 629
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Skarżony organ:
Wojewoda
Data:
2009-10-26
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Maria Taniewska-Banacka /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodnicząca: Sędzia WSA Maria Taniewska-Banacka po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D.P. na decyzję Wojewody […] z dnia […], nr […] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną postanawia: odrzucić skargę.
Uzasadnienie: Pismem z dnia […] skarżąca D.P. wniosła, za pośrednictwem organu, skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na decyzję Wojewody […] z dnia […], nr […] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną.
Jak wynika, ze znajdującego się w aktach administracyjnych sprawy pocztowego dowodu doręczenia, zaskarżona decyzja została skarżącej doręczona w dniu […].
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach rozważył, co następuje.
Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. zwaną dalej p.p.s.a.), skargę do Sądu wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Przepis art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. przewiduje, że skarga wniesiona po upływie terminu do jej wniesienia podlega odrzuceniu przez Sąd.
W rozpoznawanej sprawie skarga została przez skarżącą wniesiona z uchybieniem terminu przewidzianego do jej wniesienia, albowiem termin do jej wniesienia upływał w dniu […], gdy tymczasem skarga wpłynęła do Wojewody […] dopiero w dniu […].
W związku z powyższym, podlega ona odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Uzasadnienie wyroku