II SA/Rz 687/09 – Wyrok WSA w Rzeszowie


Sygnatura:
6091 Przywrócenie stosunków wodnych na gruncie lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom
Hasła tematyczne:
Administracyjne postępowanie
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-08-28
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Joanna Zdrzałka /przewodniczący/
Małgorzata Wolska /sprawozdawca/
Maria Zarębska-Kobak

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący WSA Joanna Zdrzałka Sędziowie NSA Małgorzata Wolska /spr./ NSA Maria Zarębska- Kobak Protokolant Anna Zięba po rozpoznaniu w Wydziale II Ogólnoadministracyjnym na rozprawie w dniu 17 listopada 2009 r. sprawy ze skargi I. E. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia […] lipca 2009 r., Nr […] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania -skargę oddala-
Uzasadnienie: Samorządowe Kolegium Odwoławcze postanowieniem z dnia […] lipca 2009 r., nr […], po rozpatrzeniu odwołania M. i I. F. od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy […] z dnia […] czerwca 2009 r., nr […] odmawiającej wznowienia postępowania w przedmiocie przywrócenia poprzedniego stanu wody na gruncie, stwierdziło uchybienie terminu do wniesienia odwołania. Postanowienie wydano na podstawie art. 134 k.p.a. W uzasadnieniu postanowienia stwierdzono, że zaskarżoną decyzję doręczono odwołującym się w dniu 10 czerwca 2009 r. Odwołanie złożono za pośrednictwem poczty w dniu 26 czerwca 2009 r., podczas gdy 14-dniowy termin na złożenie tego środka upływał z dniem 24 czerwca 2009 r. O terminie i sposobie wnoszenia odwołania strony zostały prawidłowo pouczone w decyzji organu pierwszej instancji. Zgodnie z art. 134 k.p.a. organ odwoławczy w takich okolicznościach jest zobowiązany stwierdzić uchybienie terminu na wniesienie odwołania, co uniemożliwia załatwienie sprawy co do istoty.
Z postanowieniem nie zgodził się I. F. składając na nie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie. W skardze stwierdził, że
w ustalonym przez organ dniu doręczenia przesyłki (10 czerwca 2009 r.) przez cały dzień,
w tym także w godzinach urzędowania placówki pocztowej, przebywał w pracy, co odpowiednio udokumentował. Nie mogło więc wówczas dojść do doręczenia. Skarżący przyznał równocześnie, że adnotacja na zwrotnym potwierdzeniu odbioru ("10/09 2009 r.") została zamieszczona omyłkowo, gdyż decyzja przekazana placówce oddawczej 10 czerwca 2009 r. nie mogła być doręczona we wrześniu. Uważa, iż decyzję doręczono mu 12 czerwca 2009 r., kiedy to przebywał w domu. W ocenie skarżącego sprawa powinna zostać załatwiona merytorycznie, a nie formalnie, tym bardziej, że przeciąga się już od 5 lat. To organ pierwszej instancji zasugerował Kolegium przekroczenie terminu na wniesienie odwołania. Organy zmusiły go do wniesienia skargi, narażając na niepotrzebne koszty.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w odpowiedzi na skargę wniosło o jej oddalenie.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, zważył co następuje:
Skarga nie zasługuje na uwzględnienie.
Stosownie do art. 134 k.p.a. organ odwoławczy stwierdza w drodze postanowienia niedopuszczalność odwołania oraz uchybienie terminu do wniesienia odwołania (zd. pierwsze); postanowienie w tej sprawie jest ostateczne (zd. drugie). Zgodnie natomiast
z art. 129 § 2 k.p.a. odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Postanowienie w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania jest rozstrzygnięciem związanym. Oznacza to, że o ile strona niedochowała terminu na złożenie tego środka prawnego, organ odwoławczy ma bezwzględny obowiązek wydania takiego rozstrzygnięcia procesowego. Wydanie decyzji rozpatrującej odwołanie pomimo uchybienia terminowi na wniesienie odwołania stanowiłoby w takim przypadku rażące naruszenie prawa i obarczałoby tak wydaną decyzję wadą nieważności określoną
w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.
Bezspornym jest na tle rozpatrywanej sprawy, że skarżący uchybił terminowi na wniesienie odwołania. Zaskarżoną decyzję doręczono skarżącemu w dniu 10 czerwca 2009 r., co wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru decyzji. Odwołanie złożono w urzędzie pocztowym w dniu 26 czerwca 2009 r. Prawidłowo ustalił organ odwoławczy, że 14-dniowy termin na złożenie odwołania upływał z dniem 24 czerwca 2009 r. O terminie i sposobie wnoszenia odwołania skarżący został prawidłowo pouczony w decyzji organu pierwszej instancji.
Nie mogą zasługiwać na uwzględnienie zawarte w skardze argumenty, iż do odebrania przesyłki w dacie wynikającej ze zwrotnego potwierdzenia nie doszło z powodu przebywania skarżącego w pracy. Obalenie tego dowodu mogłoby nastąpić, gdyby zostało wykazane, że podpis widniejący na zwrotnym potwierdzeniu odbioru został zamieszczony przez inną niż skarżący osobę, a tak przecież nie było. Fakt, że skarżący przebywał w domu w dniu 12 czerwca 2009 r. nie jest dostateczny dla obalenia mocy dowodowej dokumentu urzędowego, jakim jest zamieszczona przez pracownika poczty adnotacja.
Z wyłożonych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, działając na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) orzekł jak w sentencji.

Uzasadnienie wyroku