I SA/Wa 868/08 – Postanowienie WSA w Warszawie


Sygnatura:
6072 Scalenie oraz podział nieruchomości
Hasła tematyczne:
Gospodarka gruntami
Sygn. powiązane: I OZ 17/09
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2008-06-10
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Zawieszono postępowanie
Sędziowie:
Agnieszka Miernik /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Agnieszka Miernik po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. E. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia […] marca 2008 r., nr […] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości postanawia: zawiesić z urzędu postępowanie sądowe.
Uzasadnienie: W dniu 8 maja 2008 r. B. E. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia […] marca 2008 r., nr […] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości.
W dniu 12 sierpnia 2009 r. Urząd Stanu Cywilnego w W. przedłożył Sądowi odpis skrócony aktu zgonu, z którego wynika, że skarżąca zmarła […] listopada 2008 r.
Stosownie do treści art. 124 § 1 pkt 1 i § 3 w związku z art. 12 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd zawiesza postępowanie z urzędu w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania nie odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego.
Z uwagi na to, że w niniejszej sprawie zaistniały powyższe okoliczności Sąd, na podstawie art. 124 § 1 pkt 1 powołanej wyżej ustawy orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Uzasadnienie wyroku