I SA/Wa 638/09 – Postanowienie WSA w Warszawie


Sygnatura:
6076 Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich
Hasła tematyczne:
Inne
Skarżony organ:
Minister Infrastruktury
Data:
2009-05-08
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Odmówiono przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata
Sędziowie:
Aneta Wirkowska /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Referendarz Sądowy Aneta Wirkowska Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku J.M. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym częściowe zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi J.M. na postanowienie Ministra Infrastruktury z dnia […] marca 2009 r., nr […] w przedmiocie stwierdzenia niewłaściwości do rozpoznania wniosku postanawia odmówić przyznania prawa pomocy.
Uzasadnienie: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 18 września 2009 r., sygn. akt I SA/Wa 638/09 odrzucił skargę kasacyjną J.M. od postanowienia tego Sądu z dnia 20 sierpnia 2009 r. odrzucającego skargę J.M. na postanowienie Ministra Infrastruktury z dnia […] marca 2009 r., nr […] w przedmiocie stwierdzenia niewłaściwości do rozpoznania wniosku.
W tej sytuacji J.M. wnioskiem z dnia 6 października 2009 r., złożonym na urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy, wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym częściowe zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata.
Z oświadczenia o stanie rodzinnym, majątkowym i uzyskiwanych dochodach zawartego we wniosku o przyznanie prawa pomocy wynika, że wnioskodawca prowadzi wspólne gospodarstwo domowe wraz z żoną oraz dwójką dorosłych synów. Poza mieszkaniem spółdzielczo – lokatorskim o powierzchni […] m- skarżący nie posiada żadnego majątku. Źródłem utrzymania rodziny jest renta wnioskodawcy w wysokości […] zł miesięcznie oraz dochód ze stosunku pracy uzyskiwany przez żonę skarżącego w wysokości około […] zł miesięcznie.
W uzasadnieniu wniosku wnioskodawca wskazał, że jeden z synów stracił pracę w związku z czym skarżący zmuszony jest do spłacania zaciągniętego przez syna kredytu ([…] zł miesięcznie). Drugi z synów zarabia natomiast niewiele i nie dokłada się do utrzymania gospodarstwa domowego. Skarżący podkreślił, że uzyskiwany dochód nie wystarcza na zaspokojenie potrzeb życiowych rodziny, w tym na zakup lekarstw.
Wobec podniesionych we wniosku okoliczności, celem oceny rzeczywistego stanu majątkowego, możliwości płatniczych oraz stanu rodzinnego wnioskodawcy, pismem z dnia 12 października 2009 r. wezwano skarżącego do złożenia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odmowy przyznania prawa pomocy, dodatkowych dokumentów, w tym do złożenia dokumentu potwierdzającego wysokość świadczenia rentowego uzyskiwanego przez wnioskodawcę, dokumentu potwierdzającego wysokość dochodu uzyskiwanego ze stosunku pracy przez żonę wnioskodawcy, dokumentów wskazujących oraz potwierdzających wysokość wydatków ponoszonych w związku z utrzymaniem (np. czynsz, gaz, woda) oraz leczeniem, dokumentu wskazującego i potwierdzającego wysokość dochodu uzyskiwanego przez T.M., a także wyciągów lub wykazów z posiadanych przez wnioskodawcę oraz pozostałych członków rodziny rachunków bankowych, w tym kont i lokat dewizowych z okresu ostatnich trzech miesięcy.
Wezwanie doręczone zostało w dniu 29 października 2009 r. Termin do jego wykonania upływał zatem w dniu 5 listopada 2009 r. Mimo upływu wyznaczonego terminu skarżący nie wykonał wezwania – nie nadesłał żądanych dokumentów, pozwalających na pełna ocenę jego sytuacji materialnej.
W tym stanie sprawy stwierdzono, co następuje:
W myśl art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w jego toku.
Zgodnie zaś z art. 245 § 1 – 3 powołanej ustawy prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.
Przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym – gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, w zakresie częściowym – gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 246 § 1 pkt 1 i 2).
Podkreślić należy, że instytucja przyznania prawa pomocy jest rozwiązaniem szczególnym i powinna być stosowana w przypadkach wyjątkowych, wobec osób, których sytuacja materialna, bytowa jest trudna. Zawarte w art. 246 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sformułowanie "gdy osoba ta wykaże" oznacza zaś, że na wnoszącym wniosek o przyznanie prawa pomocy spoczywa obowiązek udowodnienia, iż znajduje się on w tej szczególnej sytuacji uprawniającej do skorzystania z prawa pomocy.
W niniejszej sprawie J.M. nie wykazał dostatecznie, że znajduje się w sytuacji materialnej kwalifikującej go do przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie. Zaznaczyć trzeba, że podstawę do przyznania prawa pomocy stanowią informacje wynikające z oświadczenia zawartego we wniosku składanym przez stronę na urzędowym formularzu. W sytuacji, gdy oświadczenie strony okaże się niewystarczające do oceny jej rzeczywistego stanu majątkowego i możliwości płatniczych oraz stanu rodzinnego lub budzi wątpliwości, strona jest obowiązana złożyć na wezwanie, w zakreślonym terminie, dodatkowe oświadczenie lub przedłożyć dokumenty źródłowe dotyczące jej stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego (art. 255 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).
W rozpoznawanej sprawie J.M. pismem z dnia 12 października 2009 r. został wezwany do złożenia – w terminie 7 dni – dodatkowych dokumentów, pozwalających na pełne wyjaśnienie jego sytuacji materialnej i rodzinnej, a tym samym ustalenie istnienia przesłanek do ewentualnego pozytywnego załatwienia złożonego wniosku o przyznanie prawa pomocy. Mimo upływu wyznaczonego terminu skarżący nie wykonał wezwania – nie nadesłał żądanych dokumentów. Stwierdzić zatem należy, że wnioskodawca nie wykazał należycie, iż nie jest w stanie ponieść kosztów postępowania w sprawie i brak jest podstaw do uwzględnienia złożonego w tym przedmiocie wniosku.
W tej sytuacji w oparciu o powołane wyżej przepisy oraz art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowiono jak w sentencji.

Uzasadnienie wyroku