I SA/Gl 235/09 – Postanowienie WSA w Gliwicach


Sygnatura:
6115 Podatki od nieruchomości
Hasła tematyczne:
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-03-04
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Treść wyniku:
Zawieszono postępowanie.
Sędziowie:
Eugeniusz Christ /przewodniczący sprawozdawca/
Małgorzata Wolf-Mendecka
Edyta Żarkiewicz

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Eugeniusz Christ (spr.), Sędzia NSA Małgorzata Wolf-Mendecka, Sędzia WSA Edyta Żarkiewicz, Protokolant Izabela Maj, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 listopada 2009r. sprawy ze skargi A S.A. w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia […] nr […] w przedmiocie podatku od nieruchomości postanawia zawiesić postępowanie sądowe.
Uzasadnienie: Decyzją z dnia […] nr […] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w C. utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta Z. z dnia […] określającą skarżącej wysokość podatku od nieruchomości za 2007r.
W skardze z dnia 28 stycznia 2009 r. A S.A. w W. wniosła o uchylenie powyższej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji organu pierwszej instancji.
Odpowiadając na skargę, organ odwoławczy wniósł o jej oddalenie.
W piśmie z dnia 6 listopada 2009r. skarżąca zwróciła się do Sądu o zawieszenie postępowania sądowego toczącego się w niniejszej sprawie z uwagi na fakt, iż jej rozstrzygnięcie zależy od wyniku postępowania w sprawie skargi konstytucyjnej B S.A. (sygn. akt. […]) oraz od wyniku postępowania w sprawie pytania prawnego jakie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach skierował do Trybunału Konstytucyjnego.
W dalszej kolejności pismem datowanym na dzień 10 listopada 2009r. skarżąca ponownie zwróciła się do Sądu o zawieszenie postępowania sądowego tym razem z uwagi na fakt, iż rozstrzygnięcie przedmiotowej sprawy zależy od wyniku postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji. W uzasadnieniu wskazano, iż zaskarżona decyzja dotknięta jest wadą rażącego naruszenia prawa, o której mowa w art. 247 § 1 pkt. 3 Ordynacji podatkowej. Do przedmiotowego pisma dołączono kierowany do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. odpis wniosku o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.
Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym, sąd może zawiesić postępowanie z urzędu.
W toku rozpoznawania tejże sprawy Sąd uznał, iż rozstrzygniecie wydane w postępowaniu administracyjnym w zakresie stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji, będzie miało istotne znaczenie dla niniejszego postępowania sądowego.
Nadto w sprawie o sygn. akt I SA/Gl 110/09 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach postanowieniem z dnia 1 czerwca 2009 r. przedstawił Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie prawne dotyczące zgodności art. 1a ust. 1 pkt 2 w związku z art. 2 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) z art. 217 w związku z art. 84 i art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Uznano zatem, że rozstrzygnięcie wyżej wymienionego pytania prawnego, jest również znaczące dla niniejszego procesu sądowoadministracyjnego.
Mając powyższe na uwadze, a także względy natury celowościowej Sąd przyjął, iż postępowanie powinno zostać zawieszone.
W związku z powyższym, na podstawie wskazanego przepisu, orzeczono jak
w sentencji postanowienia.

Uzasadnienie wyroku