III SA/Po 397/09 – Postanowienie WSA w Poznaniu


Sygnatura:
6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-05-22
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Beata Sokołowska /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Beata Sokołowska Sędziowie Protokolant po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2009 r. przy udziale na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia … r. nr … w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu nieuiszczonej opłaty targowej postanawia : odrzucić skargę /-/ B. Sokołowska
Uzasadnienie: Zarządzeniem z dnia 29 września 2009r. wezwano stronę skarżącą do usunięcia braków formalnych skargi poprzez podanie wartości przedmiotu zaskarżenia – w terminie 7 dni od doręczenia pisma pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie doręczono skarżącemu w dniu 3 października 2009 r. – k. 39 akt sądowych. Termin do uzupełnienia braku upływał wobec tego z dniem 12 października 2009.
Skarżący w dniu 15 października 2009 r. przedłożył do Sądu dokumenty – postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 13 października 2009 r., zaświadczenie Dziekanatu Wydziału Informatyki i Zarządzania z 15 października 2009 r. oraz zeznanie podatkowe PIT-28 i PIt-28 A ( k. 41-45 akt ). Nie wskazał przy tym wartości przedmiotu zaskarżenia.
Strona skarżąca nie uzupełniła ostatecznie powyższych braków skargi w wyznaczonym 7 – dniowym terminie. Z tego względu podlegała ona odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).
/-/ B. Sokołowska

Uzasadnienie wyroku