I SA/Sz 718/08 – Postanowienie WSA w Szczecinie


Sygnatura:
6115 Podatki od nieruchomości
Hasła tematyczne:
Odrzucenie zażalenia
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2008-12-08
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Treść wyniku:
Odrzucono zażalenie
Sędziowie:
Kazimiera Sobocińska /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: 1 Sędzia NSA – Kazimiera Sobocińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 17 listopada 2009 r. zażalenia M C na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w S z dnia […] r. w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi M C na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S z dnia […] r. Nr […] w przedmiocie podatku od nieruchomości za […] r. p o s t a n a w i a: odrzucić zażalenie
Uzasadnienie: Postanowieniem z dnia […] r. Wojewódzki Sąd Administracyjny
w S sygn. akt I SA/Sz […] odrzucił jako niedopuszczalną skargę kasacyjną M C wniesioną od wyroku z dnia […] r., oddalającego skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S z dnia […] r. Nr […] w przedmiocie podatku od nieruchomości za […] r. Powyższe postanowienie zostało doręczone skarżącemu w dniu […] r.
W dniu […] r. skarżący złożył sporządzone osobiście zażalenie na powyższe postanowienie, wnosząc jednocześnie o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia. Postanowieniem z dnia[…] . Wojewódzki Sąd Administracyjny
w S odmówił M C przywrócenia terminu do złożenia zażalenia.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Zgodnie z art. 194 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz.1270 ze zm.), zwanej dalej P.p.s.a., zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od doręczenia postanowienia.
Ponadto, stosownie do art. 194 § 4 p.p.s.a. zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej, powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego. Przepis art. 175 § 2 i § 3 stosuje się odpowiednio. O treści powyższych przepisów skarżący został prawidłowo pouczony w dniu […] r. (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru – karta 101 akt sądowych).
W niniejszej sprawie, wniesione w dniu […] r. zażalenie, zostało złożone po upływie terminu do jego wniesienia. Siedmiodniowy termin, o którym mowa
w art. 194 § 2 p.p.s.a., liczony od dnia […] r. upłynął bowiem w dniu […]., a Sąd nie uwzględnił wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do jego złożenia.
Ponadto, skarżący M C przy sporządzeniu zażalenia, nie zachował przymusu adwokackiego, bowiem sporządził i podpisał zażalenie osobiście.
Mając na uwadze, iż zażalenie nie odpowiada wymogom określonym w przepisie art. 194 § 1 i § 4 p.p.s.a., tj. zostało złożone po terminie, a także nie zostało sporządzone przez profesjonalnego pełnomocnika, na podstawie art. 178 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a., Wojewódzki Sąd Administracyjny w S orzekł jak w sentencji.

Uzasadnienie wyroku