I SA/Po 393/09 – Postanowienie WSA w Poznaniu


Sygnatura:
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne:
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Podatek od towarów i usług
Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2009-04-10
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Treść wyniku:
Zawieszono postępowanie.
Sędziowie:
Katarzyna Wolna-Kubicka /przewodniczący/
Małgorzata Bejgerowska
Roman Wiatrowski /sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Katarzyna Wolna-Kubicka Sędziowie WSA Małgorzata Bejgerowska WSA Roman Wiatrowski (spr.) Protokolant st.sekr.sąd. Paulina Budzyńska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 listopada 2009 r. sprawy ze skargi J. D. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w P. z dnia […] Nr […] w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od lutego do grudnia 2005 r. postanawia: na podstawie art. 126 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zawiesić postępowanie sądowo- administracyjne. /-/ R.Wiatrowski /-/ K.Wolna-Kubicka /-/ M.Bejgerowska
Uzasadnienie: ISA/Po 393/09
UZASADNIENIE
W rozpatrywanej sprawie skarga została złożona na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w P. z dnia […] w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od lutego do grudnia 2005r., utrzymującą w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w P. z dnia […].
W dniu […] wpłynęło tut. Sądu postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w P. z dnia […] o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w ww. decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w P. z dnia […] Na postanowienie to zgodnie z pismem Dyrektora Izby Skarbowej z dnia[…] . zostało złożone zażalenie w dniu […].
Na rozprawie w dniu 17 listopada 2009r. strona skarżąca i pełnomocnik Dyrektora Izby Skarbowej złożyli zgodny wniosek o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego za względu na konieczność prawomocnego zakończenia sprawy zażalenia na postanowienie o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej.
Mając na uwadze, że rozpatrzenie sprawy w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej pozostaje kwestią wstępną do rozpatrzenia niniejszej skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w P. z dnia […] w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od lutego do grudnia 2005r., należało przychylić się do zgodnego wniosku stron.
W związku z powyższym na podstawie art. 126 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo postępowania przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.
/-/R. Wiatrowski /-/K. Wolna-Kubicka /-/M.Bejgerowska

Uzasadnienie wyroku