II SA/Kr 569/08 – Wyrok WSA w Krakowie


Sygnatura:
6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie … (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)
Sygn. powiązane: II OZ 485/09
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Rada Miasta
Data:
2008-06-20
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Treść wyniku:
stwierdzono nieważność zaskarżonej uchwały w części w pozostałej częsci skargę Wojewody oddalono , oddalono skargę Spółki
Sędziowie:
Jan Zimmermann /przewodniczący sprawozdawca/
Mirosław Bator
Renata Czeluśniak

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Jan Zimmermann (spr.) Sędziowie : WSA Mirosław Bator WSA Renata Czeluśniak Protokolant : Małgorzata Piwowar po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 listopada 2009 r. sprawy ze skarg Wojewody Małopolskiego oraz Spółki Komandytowo-Akcyjnej "S". Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" w W. na Uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2007 r. Nr XXVII/359/07 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Ruczaj-Zaborze"; I. stwierdza nieważność zaskarżonej Uchwały w części obejmującej: – § 19 ust. 4, – § 19 ust. 5 pkt 2, – § 21 ust. 3 pkt 1 – § 21 ust. 4 pkt 1 – § 21 ust. 4 pkt 2 – § 21 ust. 7 pkt 2 – § 26 ust. 1 pkt 4 – § 27 ust. 5 pkt 1 – § 30 ust. 3 II. w pozostałej części oddala skargę Wojewody Małopolskiego; III. oddala skargę Spółki Komandytowo-Akcyjnej "S" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" w W.

Uzasadnienie wyroku