I FSK 1377/08 – Postanowienie NSA


Sygnatura:
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne:
Umorzenie postępowania
Sygn. powiązane: I SA/Wr 1892/07
Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2008-07-28
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy p.p.s.a.
Sędziowie:
Maria Dożynkiewicz
Sylwester Marciniak /przewodniczący sprawozdawca/
Tomasz Kolanowski

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Sylwester Marciniak (sprawozdawca), Sędzia NSA Maria Dożynkiewicz, Sędzia WSA (del.) Tomasz Kolanowski, Protokolant Dariusz Rosiak, po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2009 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 11 kwietnia 2008 r. sygn. akt I SA/Wr 1892/07 w sprawie ze skargi K. Spółka jawna z/s w K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia 22 października 2007 r. nr […] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług za styczeń 2007 r. postanawia: 1) umorzyć postępowanie kasacyjne, 2) nakazuje zwrócić Skarbowi Państwa (Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we Wrocławiu) Dyrektorowi Izby Skarbowej w W. połowę wpisu od skargi kasacyjnej w kwocie 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).
Uzasadnienie: 1. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 11 kwietnia 2008 r., sygn. akt I SA/Wr 1892/07, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu skargi "K." Spółka Jawna, R. K. – S. B. – T. K. w K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia 22 października 2007 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług za styczeń 2007 r., uchylił decyzje organów obu instancji oraz zasądził na rzecz strony zwrot kosztów postępowania sądowego.
2. Od powyższego wyroku skargę kasacyjną złożył organ, wnosząc o jego uchylenie w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia lub ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i rozpoznanie sprawy, a także o zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa prawnego, według norm przepisanych.
3. Strona nie skorzystała z możliwości wniesienia odpowiedzi na skargę kasacyjną.
4. Pismem z dnia 27 października 2009 r. pełnomocnik organu oświadczył, że cofa skargę kasacyjną.
Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
5. Cofnięcie skargi kasacyjnej nastąpiło po wysłaniu jej odpisu stronie, lecz przed rozpoczęciem posiedzenia w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.
6. W tych okolicznościach Sąd na podstawie art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 193 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej jako P.p.s.a.) orzekł jak w sentencji.
7. O zwrocie połowy uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 2 P.p.s.a.

Uzasadnienie wyroku