III SA/Gd 54/09 – Postanowienie WSA w Gdańsku


Sygnatura:
6300 Weryfikacja zgłoszeń celnych co do wartości celnej towaru, pochodzenia, klasyfikacji taryfowej; wymiar należności celny
Hasła tematyczne:
Odrzucenie zażalenia
Skarżony organ:
Dyrektor Izby Celnej
Data:
2009-01-22
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Treść wyniku:
Odrzucono zażalenie
Sędziowie:
Felicja Kajut /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Felicja Kajut po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 13 października 2008 r. nr […] w przedmiocie zmiany zgłoszenia celnego postanawia odrzucić zażalenie.
Uzasadnienie: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku postanowieniem z dnia 1 października 2009 r. odmówił "A" przywrócenia terminu do wniesienia skargi.
Postanowienie to zostało doręczone pełnomocnikowi skarżącej w dniu 13 października 2009 r.
W dniu 21 października 2009 r. w sekretariacie Sądu pełnomocnik skarżącej złożył zażalenie na w/w postanowienie.
Zgodnie z art. 194 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) – w skrócie p.p.s.a., zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od doręczenia postanowienia.
W myśl art. 178 p.p.s.a. wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie. Działanie takie ma również zastosowanie wobec zażalenia na mocy art. 197 § 2 p.p.s.a. Wskazany przepis stanowi, że do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej.
W niniejszej sprawie zażalenie zostało złożone dzień po terminie przewidzianym w art. 194 § 2 p.p.s.a.
Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd, na podstawie art. 197 § 2 w zw. z art. 178 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Uzasadnienie wyroku