I GZ 54/09 – Postanowienie NSA


Sygnatura:
6309 Inne o symbolu podstawowym 630
Hasła tematyczne:
Koszty sądowe
Sygn. powiązane: III SA/Gd 58/09
Skarżony organ:
Dyrektor Izby Celnej
Data:
2009-03-31
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Uchylono zaskarżone zarządzenie
Sędziowie:
Jan Bała /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Jan Bała po rozpoznaniu w dniu 21 maja 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia N. […] Spółki z o.o. Oddział w Polsce na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w G. z dnia 23 lutego 2009 r., sygn. akt III SA/Gd 58/09 w zakresie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi N. […] Spółki z o.o. Oddział w Polsce na decyzję Dyrektora Izby Celnej w G. z dnia […] października 2008 r., nr […] w przedmiocie zmiany zgłoszenia celnego postanawia: uchylić zaskarżone zarządzenie
Uzasadnienie: Zarządzeniem z dnia 23 lutego 2009 r., sygn. akt III SA/Gd 58/09 Przewodniczący Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w G. na podstawie § 2 ust. 3 pkt 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.) wezwał E.[…] Spółkę z o.o. w G. do uiszczenia wpisu stałego od skargi w kwocie 500 zł.
Na zarządzenie to Spółka E.[…] działająca w imieniu N. […] Spółki z o.o. Oddział w Polsce wniosła zażalenie zarzucając, że przedmiotem skargi jest należność pieniężna określona zaskarżoną decyzją Dyrektora Izby Celnej w G. z dnia […] października 2008 r., wydaną w przedmiocie zmiany zgłoszenia celnego, w związku z tym od skargi powinien być pobrany wpis stosunkowy, obliczony na podstawie § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Zaskarżone zarządzenie podlega uchyleniu.
Z treści art. 3 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej: p.p.s.a. wynika, iż sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie. Sądowa kontrola działalności administracji publicznej obejmuje orzekanie w sprawach skarg m.in. na decyzje administracyjne. Wniesienie skargi, zgodnie z zasadą skargowości, wszczyna postępowanie sądowoadministracyjne. Wymogi formalne, jakie ma spełniać skarga, termin oraz tryb jej wniesienia zostały określone w Rozdziale 2 – Skarga Dziale III – Postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, zaś kwestie związane z zasadą ponoszenia przez stronę kosztów postępowania związanych ze swym udziałem w sprawie, uregulowane są w Dziale V ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Do kosztów postępowania zaliczane są koszty sądowe, które obejmują opłaty sądowe, a jedną z opłat sądowych jest wpis (art. 212 § 1 p.p.s.a.). Z treści art. 230 p.p.s.a. wynika, że od skargi, jako pisma procesowego wszczynającego postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały.
Kierując się zasadą skargowości sąd administracyjny zobowiązany jest w pierwszej kolejności zbadać przesłanki dopuszczalności skargi, na podstawie art. 58 § 1 p.p.s.a. W myśl art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia. W niniejszej sprawie nie ulega wątpliwości, iż skarga została wniesiona po terminie. W aktach sprawy znajduje się wniosek strony wnoszącej skargę skierowany do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w G. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.
Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi należy do wniosków, od których nie pobiera się wpisu. Pogląd ten prezentowany jest również w literaturze przedmiotu (por. J. Kacprzak powoływany przez M. Niezgódkę-Medek w: B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Komentarz, Zakamycze 2006, wydanie II, s. 528). Wniosek ten nie wszczyna bowiem postępowania w rozumieniu art. 230 w związku z art. 63 i art. 64 § 3 p.p.s.a.
W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wojewódzki Sąd Administracyjny w G. w pierwszej kolejności powinien rozpoznać wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Dopiero w zależności od wyniku prawomocnego zakończenia postępowania wszczętego tym wnioskiem możliwe będzie wezwanie strony do uiszczenia wpisu od skargi.
Należy przy tym zwrócić uwagę, że zaskarżone zarządzenie zostało skierowane do E.[…] Spółki z o.o. w G., podczas gdy z wniesionej przez ten podmiot skargi wynika, że podmiot ten działa, jako przedstawiciel N. […] Spółki z o.o. Oddział w Polsce.
Mając powyższe na uwadze, zaskarżone zarządzenie wzywające do uiszczenia wpisu od skargi, jako przedwczesne, należało uchylić na podstawie
art. 185 § 1 w związku z art. 197 i 198 p.p.s.a.

Uzasadnienie wyroku