II SA/Gd 535/09 – Postanowienie WSA w Gdańsku


Sygnatura:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Hasła tematyczne:
Administracyjne postępowanie
Odrzucenie skargi
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-09-08
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Dorota Jadwiszczok /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Dorota Jadwiszczok po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G. K. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 17 lipca 2009 r., sygn. akt […] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zasiłku okresowego postanawia: odrzucić skargę.
Uzasadnienie: Skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 13 lipca 2009 r., sygn. akt […] złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku G. K.
Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 8 września 2009 r., zobowiązano Skarżącą do uzupełnienia braków formalnych skargi, poprzez jej podpisanie w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.
Z uwagi na fakt, iż adresatki nie zastano w miejscu zamieszkania, wezwanie doręczono w sposób zastępczy, tj. w trybie art. 73 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm. zwana dalej P.p.s.a.), pozostawiając przesyłkę w aktach ze skutkiem doręczenia na dzień 22 października 2009 r.
Pomimo upływu siedmiodniowego terminu wskazanego przez Sąd, G. K. nie uzupełniła braków formalnych skargi.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Zgodnie z art. 57 § 1 P.p.s.a., skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym.
Art. 46 § 1 pkt 4 P.p.s.a. stanowi, że każde pismo strony powinno zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.
Stosownie do art. 58 § 1 pkt 3 P.p.s.a., Sąd odrzuci skargę, jeżeli nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych.
Skarżąca mimo wezwania Sądu skargi nie uzupełniła, wobec czego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, na wskazanej wyżej podstawie prawnej, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Uzasadnienie wyroku