I SA/Gl 610/08 – Postanowienie WSA w Gliwicach


Sygnatura:
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła tematyczne:
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2008-06-24
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Treść wyniku:
Zawieszono postępowanie.
Sędziowie:
Eugeniusz Christ /przewodniczący/
Małgorzata Wolf-Mendecka /sprawozdawca/
Edyta Żarkiewicz

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Eugeniusz Christ, Sędzia NSA Małgorzata Wolf-Mendecka (spr.), Sędzia WSA Edyta Żarkiewicz, Protokolant Izabela Maj, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 listopada 2009r. sprawy ze skargi K. G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia […] nr […] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych postanawia zawiesić postępowanie sądowe.
Uzasadnienie: Decyzją oznaczoną w sentencji niniejszego postanowienia Dyrektor Izby Skarbowej w K. utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji określającą K. G. wysokość odsetek za zwłokę od niewpłaconych zaliczek na podatek dochodowy za 2002 r. w kwocie […] zł.
W dniu 23 maja 2009 r. (data nadania) K. G. złożyła skargę na powyższą decyzję.
W trakcie rozprawy w dniu 17 listopada 2009 r. pełnomocnik organu, będący radcą prawnym, wniósł o zawieszenie postępowania do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego dotyczącego odsetek od nieuiszczonych w terminie zaliczek. Zagadnienie to zostało przedstawione powiększonemu składowi Naczelnego Sądu Administracyjnego postanowieniem z dnia 4 marca 2009., sygn. akt II FSK 59/09.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym, sąd może zawiesić postępowanie z urzędu.
Taka sytuacja wystąpiła w niniejszej sprawie, gdyż rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego, przedstawionego powiększonemu składowi Naczelnego Sądu Administracyjnego postanowieniem z dnia 4 marca 2009 r., sygn. akt II FSK 59/09, dotyczącego upływu terminu przedawnienia płatności odsetek, będzie miało istotne znaczenie dla niniejszego postępowania.
Mając powyższe na względzie Sąd, w oparciu o powołany wyżej przepis orzekł jak w sentencji postanowienia.

Uzasadnienie wyroku