II SAB/Łd 34/09 – Postanowienie WSA w Łodzi


Sygnatura:
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Skarżony organ:
Dyrektor Szkoły
Data:
2009-06-25
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Jolanta Rosińska /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Dnia 17 listopada 2009 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi – Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jolanta Rosińska po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2009 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. J. na bezczynność Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr […] w Ł. w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej p o s t a n a w i a: – odrzucić skargę. K.O.
Uzasadnienie: P. J. wniósł skargę na bezczynność Dyrektora Szkoły Podstawowej w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej.
Zarządzeniem Sędziego z dnia 7 października 2009 roku skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 100 (sto) złotych, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.
Zarządzenie powyższe zostało doręczone skarżącemu w dniu 15 października 2009 roku.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Odrzucenie skargi równoznaczne jest z odmową rozpatrzenia sprawy i wydania rozstrzygnięcia o charakterze merytorycznym.
Przepis art. 230 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), stanowi, że od skargi pobiera się wpis. Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).
Wysokość wpisu została określona na podstawie unormowania § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 roku w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.).
Zarządzeniem Sędziego, wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi. W treści zarządzeń strona została pouczona, iż w razie jego niewykonania skarga zostanie odrzucona. Zarządzenie zostało doręczone stronie w dniu 15 października 2009 roku, zatem termin do jego wykonania ekspirował z dniem 22 października 2009 roku.
W tej sytuacji skarga, na podstawie art. 220 § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, podlega odrzuceniu.
K.O.

Uzasadnienie wyroku