II SA/Łd 772/09 – Postanowienie WSA w Łodzi


Sygnatura:
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Skarżony organ:
Wojewoda
Data:
2009-09-25
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Jolanta Rosińska /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Dnia 17 listopada 2009 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi – Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jolanta Rosińska po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2009 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I. K. – F. na decyzję Wojewody […] z dnia […] roku, Nr […] (znak: […]) w przedmiocie pozwolenia na rozbudowę p o s t a n a w i a: – odrzucić skargę. K.O.
Uzasadnienie: I. K. – F. wniosła skargę na decyzję Wojewody […] w przedmiocie pozwolenia na rozbudowę.
Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 28 września 2009 roku pełnomocnik strony skarżącej został wezwany do nadesłania 8 egzemplarzy odpisu skargi, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Zarządzenie zostało doręczone pełnomocnikowi dnia 2 października 2009 roku.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Przepis art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., powoływanej jako PPSA), wprowadził dwojakiego rodzaju wymagania, jakim powinna odpowiadać skarga. Przede wszystkim skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności; oznaczenie organu, którego działania lub bezczynności skarga dotyczy; określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego. Jak każde pismo strony skarga powinna zawierać elementy wskazane w art. 46 i 47 PPSA. Do pisma należy dołączyć jego odpisy dla doręczenia ich stronom (art. 47 § 1 PPSA).
Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi (art. 58 § 1 pkt 3 PPSA). Odrzucenie skargi równoznaczne jest z odmową rozpatrzenia sprawy i wydania rozstrzygnięcia o charakterze merytorycznym.
Zarządzeniem Przewodniczącego, doręczonym pełnomocnikowi strony skarżącej w dniu 2 października 2009 roku, wezwano go do złożenia 8 egzemplarzy odpisu skargi. Termin do wykonania zarządzenia ekspirował z dniem 9 października 2009 roku. Pomimo upływu terminu pełnomocnik skarżącego nie przesłał żądanych odpisów.
Wobec tego skarga, na mocy art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 PPSA, podlega odrzuceniu.
K.O.

Uzasadnienie wyroku