II GSK 168/09 – Wyrok NSA


Sygnatura:
652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych
Sygn. powiązane: VII SA/Wa 1527/08
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Data:
2009-02-24
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Oddalono skargę kasacyjną
Sędziowie:
Jan Bała
Joanna Kabat-Rembelska /przewodniczący sprawozdawca/
Małgorzata Korycińska

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Joanna Kabat – Rembelska (spr.) Sędziowie NSA Jan Bała Małgorzata Korycińska Protokolant Jarosław Poturnicki po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2009 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 13 listopada 2008 r. sygn. akt VII SA/Wa 1527/08 w sprawie ze skargi K. S. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia […] kwietnia 2008 r. nr […] w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na leczenie za granicą I. oddala skargę kasacyjną; II. zasądza od Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia na rzecz K. S. 120 (sto dwadzieścia) złotych, tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie wyroku