II GSK 207/09 – Wyrok NSA


Sygnatura:
6049 Inne o symbolu podstawowym 604
6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie … (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)
Sygn. powiązane: III SA/Lu 311/08
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Rada Gminy
Data:
2009-03-09
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Oddalono skargę kasacyjną
Sędziowie:
Jan Bała
Joanna Kabat-Rembelska /przewodniczący sprawozdawca/
Małgorzata Korycińska

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Joanna Kabat – Rembelska (spr.) Sędziowie NSA Jan Bała Małgorzata Korycińska Protokolant Jarosław Poturnicki po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2009 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej J. K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w L. z dnia 1 grudnia 2008 r. sygn. akt III SA/Lu 311/08 w sprawie ze skargi J. K. na uchwałę Rady Gminy O. z dnia […] czerwca 2005 r. nr […] w przedmiocie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego i zakładów usługowych 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od J. K. na rzecz Rady Gminy O. 420 złotych (czterysta dwadzieścia) tytułem kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie wyroku