II GZ 215/09 – Postanowienie NSA


Sygnatura:
6550
Hasła tematyczne:
Koszty sądowe
Sygn. powiązane: III SA/Po 461/08
Skarżony organ:
Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Data:
2009-09-17
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Uchylono zaskarżone zarządzenie
Sędziowie:
Joanna Kabat-Rembelska /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący : sędzia NSA Joanna Kabat-Rembelska po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia H. M. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w P. z dnia 17 lipca 2009 r. sygn. akt III SA/Po 461/08 w zakresie wezwania do uiszczenia opłaty kancelaryjnej w sprawie za skargi H. M. na decyzję Dyrektora W. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w P. z dnia […] sierpnia 2008 r. nr […] w przedmiocie przyznania płatności do gruntów rolnych postanawia: uchylić zaskarżone zarządzenie
Uzasadnienie: Przewodniczący Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w P., zarządzeniem z dnia 17 lipca 2009 r., sygn. akt III SA/Po 461/08 wezwał H. M. do uiszczenia, w terminie 7 dni, opłaty kancelaryjnej w wysokości 100 zł, za odpis wyroku tego Sądu z dnia 8 lipca 2009 r. wraz z uzasadnieniem, informując o rygorze ściągnięcia tej opłaty, w trybie art. 234 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej: p.p.s.a.).
H. M. wniósł zażalenie na powyższe zarządzenie.
Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Zażalenie zasługuje na uwzględnienie.
Stosownie do art. 234 § 1-2 p.p.s.a., za stwierdzenie prawomocności oraz wydanie odpisów, zaświadczeń, wyciągów i innych dokumentów na podstawie akt, pobiera się opłatę kancelaryjną, z zastrzeżeniem § 3. Opłatę kancelaryjną za odpis orzeczenia z uzasadnieniem, doręczonego na skutek żądania zgłoszonego w terminie siedmiodniowym od ogłoszenia orzeczenia, pobiera się przy zgłoszeniu wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia i jego doręczenie. Jeżeli opłata nie została uiszczona, przewodniczący zarządzi ściągnięcie jej od strony, która złożyła wniosek. Przepisów art. 220 i art. 221 p.p.s.a. nie stosuje się.
Nie pobiera się opłaty kancelaryjnej jedynie za odpis orzeczenia z uzasadnieniem, podlegający doręczeniu z urzędu (art. 234 § 3 p.p.s.a.). Wyjątek ten nie dotyczy niniejszej sprawy, gdyż wyrok Sądu I instancji, oddalający skargę strony, należy do kategorii orzeczeń wymienionych przez art. 141 § 2 p.p.s.a. Zgodnie z tym ostatnim przepisem (zdanie pierwsze), w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku.
W świetle powyższych przepisów strona zgłaszając żądanie doręczenia odpisu orzeczenia z uzasadnieniem powinna uiścić opłatę kancelaryjną przy zgłoszeniu wniosku w tym przedmiocie. W razie nieuiszczenia należnej opłaty Przewodniczący zarządza jej ściągnięcie od strony, która złożyła wniosek, bez uprzedniego wzywania do jej wniesienia (art. 220 § 1 p.p.s.a. nie stosuje się).
Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, skoro art. 234 § 2 p.p.s.a. nie uprawnia Przewodniczącego do wzywania strony do uiszczenia opłaty kancelaryjnej za sporządzenie i doręczenie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem, to zarządzenie z dnia 17 lipca 2009 r. – o takiej treści – wydane zostało bez podstawy prawnej. Z tych też względów zażalenie należało uznać za zasadne.
Na marginesie wskazać należy, że niniejsze orzeczenie nie zmienia jednak sytuacji skarżącego, który w celu uniknięcia przymusowego ściągnięcia opłaty kancelaryjnej (w wysokości 100 zł) powinien ją niezwłocznie uiścić.
Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 185 § 1 w związku z art. 197 i art. 198 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Uzasadnienie wyroku