III SA/Po 461/08 – Postanowienie WSA w Poznaniu


Sygnatura:
6550
Hasła tematyczne:
Prawo pomocy
Skarżony organ:
Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Data:
2008-09-26
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Treść wyniku:
Odmówiono przyznania prawa pomocy
Sędziowie:
Robert Talaga /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Dnia 9 grudnia 2008 roku Referendarz Sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu – Robert Talaga po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 9 grudnia 2008 roku wniosku H. M. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi H.M. na decyzję Dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w P. z dnia […], nr […] w przedmiocie przyznania płatności do gruntów rolnych postanawia : odmówić przyznania prawa pomocy . /-/R. Talaga
Uzasadnienie: W odpowiedzi na wezwanie do uiszczenia wpisu w wysokości 200,00 zł H. M. przesłał wypełniony na urzędowym formularzu wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata.
We wniosku wskazał, że prowadzi pięcioosobowe gospodarstwo domowe wraz z żoną i dwiema córkami. Żona wnioskodawcy pracuje w gospodarstwie rolnym, syn H. kończy studia magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym we W., córka J. studiuje na trzecim roku na Uniwersytecie W., a najmłodsza córka A. uczęszcza do szóstej klasy szkoły podstawowej. Wnioskodawca posiada dom o powierzchni 120 m- oraz nieruchomość rolną o powierzchni 43,43 ha oraz zabudowę gospodarczą (magazyn, chlewnie tuczarnie, chlewnię porodówkę). Nie posiada natomiast oszczędności, ani papierów wartościowych. Posiada natomiast ciągnik rolniczy URSUS 1014 oraz kombajn zbożowy BIZON Z056. Jednocześnie wskazał, że prowadzi gospodarstwo rolne, którego cała powierzchnia zasiewów przeznaczona jest pod produkcję trzody chlewnej generującą straty w związku z klęską suszy, która wystąpiła już po raz drugi. Zaznaczył przy tym, że obecnie sytuacja się stabilizuje, ale jego gospodarstwo "nie wyszło jeszcze z dołka", a on posiada zaległości płatnicze w postaci nie uregulowanych faktur paszowych oraz zaległe zobowiązania wobec KRUS. Ponadto oświadczył, iż nie uzyskuje żadnego dochodu i posiada do spłaty kredyt inwestycyjny (237.000,00 zł), kredyt klęskowy ( 7.700,00 zł), kredyt nawozowy (1.7000 zł).
W celu wyjaśnienia rzeczywistej sytuacji wnioskodawcy został on wezwany do uzupełnienia wniosku o przyznanie prawa pomocy pod rygorem jego rozpoznania na podstawie dotychczas złożonych informacji, poprzez udokumentowanie spisu miesięcznych kosztów bieżącego utrzymania gospodarstwa domowego wnioskodawcy i jego rodziny, udokumentowanie wszystkich źródeł dochodów stałych jak i dorywczych wnioskodawcy i jego żony (np.: umowa, zaświadczenie, przelew), wyjaśnienie czy prowadzi działalność gospodarczą, a jeżeli tak to z jakim wynikiem finansowym oraz ilu zatrudnia pracowników wraz z informacją czy na czas określony i czy w pełnym wymiarze czasu pracy, podanie wielkości aktualnie prowadzonej produkcji rolnej, roczną wartość przychodu brutto ze sprzedaży produkcji uzyskanej z gospodarstwa rolnego, a także wysokości kosztów związanych z prowadzeniem tego gospodarstwa, przedłożenie oświadczenia o wysokości otrzymanych dopłat bezpośrednich za 2006 rok z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przedłożenie kserokopii rocznych zeznań podatkowych wnioskodawcy i jego żony za lata 2006 – 2007, udokumentowanie zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz przestawienie harmonogramu ich spłat, podanie jaki jest stan konta na rachunku bankowym wnioskodawcy i jego żony w okresie ostatnich 6 miesięcy na podstawie posiadanych wyciągów.
Zgodnie z art. 245 §1 i §2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Zgodnie z art. 246 §1 pkt 1) cytowanej ustawy przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.
Konstrukcja prawna cytowanych przepisów wskazuje, że przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym uzależnione jest od wykazania przez wnioskodawcę, że jego sytuacja materialna uniemożliwia mu poniesienie jakichkolwiek kosztów postępowania. Ciężar procesowy wykazania braku możliwości poniesienia kosztów postępowania spoczywa zatem za każdym razem na wnioskodawcy.
Przedłożony w sprawie przez H.M. wniosek o przyznanie prawa pomocy nie pozwalał na ocenę rzeczywistych możliwości płatniczych wnioskodawcy i dlatego został on wezwany do jego uzupełnienia. Dnia 22 października 2008 roku wnioskodawca osobiście odebrał zarządzenie Sądu wraz z wezwaniem do uzupełnienia wniosku o przyznanie prawa pomocy, przesłane listem poleconym nr […] (k.19). Wnioskodawca nie wykonał zarządzenia i nie uzupełnił złożonego wcześniej wniosku o przyznanie prawa pomocy, a tym samym zastosowanie znalazł rygor nadany w opisanym wyżej wezwaniu wskazujący, że wniosek o przyznanie prawa pomocy należy rozpoznać na podstawie informacji zawartych we wniosku o przyznanie prawa pomocy. Ponieważ sytuacja wnioskodawcy budziła wątpliwości co do jego aktualnej sytuacji przed wezwaniem do uzupełnienia wniosku o przyznanie prawa pomocy, a wnioskodawca nie podjął czynności mających na celu zmianę takiego stanu rzeczy, nie można dokonać jednoznacznej oceny jego aktualnej sytuacji majątkowej oraz przyjąć, że wnioskodawca zasługuje na zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika. Z tego względu należy stwierdzić, że H.M. nie wykazał, iż nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, a w konsekwencji nie można uznać za zasadny jego wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata.
Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 258 §1 i §2 pkt 7 oraz art. 245 §1 i §2, art. 246 §1 pkt 1 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. ) orzeczono jak w sentencji postanowienia.
/-/R. Talaga

Uzasadnienie wyroku