II SA/Go 435/09 – Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp.


Sygnatura:
6050 Obowiązek meldunkowy
Hasła tematyczne:
Odmowa sporządzenia uzasadnienia
Skarżony organ:
Wojewoda
Data:
2009-06-15
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Treść wyniku:
Odmówiono sporządzenia uzasadnienia
Sędziowie:
Aleksandra Wieczorek /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Dnia 17 listopada 2009 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. w składzie: Sędzia WSA Aleksandra Wieczorek po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2009 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi M.M. na decyzję Wojewody z dnia […] roku znak […] w przedmiocie wymeldowania postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku
Uzasadnienie: W dniu 4 listopada 2009 roku odbyła się rozprawa w sprawie ze skargi M.M. na decyzję Wojewody z dnia […] kwietnia 2009 roku, utrzymującą w mocy decyzję organu l instancji o wymeldowaniu skarżącego i uczestników postępowania T.M. i J.M.. We wskazanym dniu rozprawa została zamknięta, a ogłoszenie orzeczenia zostało odroczone do dnia 18 listopada 2009 roku godz. 14. W dniu 16 listopada 2009 roku wpłynął do sądu wniosek skarżącego M.M. i uczestniczki postępowania T.M. z dnia 11 listopada 2009 roku o doręczenie wyroku z dnia 4 listopada 2009 roku wraz z pisemnym uzasadnieniem.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje :
Zgodnie z przepisem art. 141 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz.U. Nr 153, poz. 1270 z późn.zm. – powoływanej dalej jako: ppsa), uzasadnienie wyroku, z wyjątkiem sytuacji wskazanych w § 2, sporządza się z urzędu w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia wyroku. Natomiast w myśl przepisu art. 142 § 1 ww. ustawy odpis wyroku z uzasadnieniem sporządzonym z urzędu doręcza się każdej stronie. Z kolei w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku.
W niniejszej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w 4 listopada 2009 roku po zamknięciu rozprawy nie ogłosił orzeczenia, odraczając jego publikację do dnia 18 listopada 2009 roku. O fakcie odroczenia ogłoszenia wyroku i wskazanej na rozprawie dacie dokonania przez sąd tej czynności Sąd nie zawiadamia stron zawiadomionych ojej terminie, nieobecnych na rozprawie .
W sytuacji gdy wyrok – tak jaj w niniejszej sprawie – nie został jeszcze ogłoszony, wniosek o doręczenie wyroku z uzasadnieniem jest bezskuteczny ( vide: postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 czerwca 2008 roku w sprawie l OZ 345/08 ). Analiza przepisu art. 141 § 2 ppsa prowadzi do wniosku, że
termin tygodniowy, w którym strona może żądać doręczenia jej orzeczenia z uzasadnieniem jest terminem ustawowym, którego bieg został wyraźnie określony. Momentem początkowym, z którym wiąże się uprawnienie strony, jest ogłoszenie wyroku. Wynika to ze słów "wniosek strony zgłoszony w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku". Oznacza to, że żądanie doręczenia wyroku z uzasadnieniem strona może zgłosić skutecznie dopiero po ogłoszeniu wyroku. Wcześniejsze zgłoszenie takiego żądania nie wywołuje skutków prawnych. Powyższe stanowisko znajduje oparcie w dotychczasowym orzecznictwie Sądu Najwyższego ( vide: postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 1997 r. l PKN 1/97 OSNP 1997/18/3427, z dnia 15 marca 2000 r. l PKN 406/00 OSNP 2002/8/1907, z dnia 14 września 2004 r. IIICZ 74/04 – niepublikowane).
Tytułem pouczenia wskazać należy skarżącemu i uczestniczce postępowania , iż Sąd, po ogłoszeniu wyroku w wyznaczonym na rozprawie terminie (18 listopada 2009 roku ) sporządzi jego uzasadnienie o ile wydany zostanie wyrok uwzględniający skargę. Natomiast w przypadku wydania przez Sąd wyroku oddalającego skargę skarżący i uczestniczka postępowania powinni w terminie 7 dnia od ogłoszenia tego wyroku złożyć wniosek o sporządzenie i doręczenie im wyroku z uzasadnieniem.
W tych okolicznościach, na podstawie przepisu art. 141 § 3 ppsa orzeczono jak w sentencji.

Uzasadnienie wyroku